കാസറഗോഡ് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വിജയകരമായി സമാപിച്ചു ,കലോത്സവം വന്‍വിജയമാക്കിയ എല്ലാവര്ക്കും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

Wednesday 3 December 2014

Kasaragod Sub Dist Kalolsavam Results_Updated on 03/12/2014 at 7 PM


Kerala School Kalolsavam  Result :LP General
  102 -  Padyamchollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1068 8  NANDANA K 4  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram A 5
2747 43  SANIYA MARIA 4  G. F. U. P. S. Adkathubail A 5
1327 45  AKSHARA RAJEEV 3  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3253 27  AKASH K 4  C. R. A. L. P. S. Bepu A 5
2434 11  GEETHIKA PRADEEP 4  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
2762 50  FATHIMATH SHAHANA 4  G. L. P. S. Kavugoli A 5
3029 6  ANUSHA MOL P 4  G. L. P. S. Thekkil East A 5
3721 41  ANAGHA.K.S 4  G. L. P. S. Tharanthattadka A 5
3576 29  DEVIKA V S 3  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
4159 5  ASWITH .J 4  G. U. P. S. Kasaragod B 3
1312 42  NISWANA. 2  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
2123 14  ANUMODKRISHNAN.K 3  K. A. L. P. S. Kotoor B 3
3355 44  ATHULYA A 4  G. L. P. S. Chathankai B 3
1005 9  DIYA DINESH 3  G. F. U. P. S. Kizhur B 3
1055 26  ADITHYA K K 4  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
1447 4  DEVARAG.C.R 2  A. L. P. S. Bethurpara B 3
4531 15  KHADEEJATH THAMSEERA 4  G. U. P. S. Thekkil West B 3
1716 49  DEVANGANA A 4  G. U. P. S. Kanathur B 3
1789 40  CHYITRA.M.V 4  G. U. P. S. Kolathur II B 3
1884 16  BHAVA MARIYA BINO 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
B 3
5243 36  ASWATHI.M.V 4  S. D. P. A. L. P. S. Malla B 3
1029 22  ANUPRIYA ASHOK 4  G. L. P. S. Kunduchi B 3
1486 3  SANDRA PRAKASH 4  Balabhavan L. P. School Kasaragod B 3
1019 34  NANDANA.K 4  G. L. P. S. Kalanad New B 3
2530 12  MUSLIMA.C.K 4  G. U. P. S. Bendichal B 3
2091 19  NAVYA.K 4  A. L. P. S. Kallangai B 3
3433 28  ABHIMANYA.K 3  V. A. L. P. S. Pady B 3
3648 20  JYOTHIKA P 3  G. L. P. S. Kolathur I B 3
3648 20  JYOTHIKA P 3  G. L. P. S. Kolathur I B 3
4413 10  ADIDEV NAMBIAR 2  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
5013 46  KEERTHANA.M 2  G. L. P. S. Panoor B 3
4694 7  MARIYAMATH SUFAIRA 3  G. L. P. S. Eruthumkadavu B 3
2076 35  SREELAKSHMI P NAIR 3  I. I. A. L. P. S. Cheroor B 3
1345 2  SREYA.M 4  A. U. P. S. Munnad B 3
1178 31  AVANI .T .R 4  G. L. P. S. Bedadka New C 1
4204 37  YADUDEV T 3  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
3407 33  ANJANALAKSHMI 4  G. L. P. S. Chemnad East C 1
5233 13  ABHISHEK P U 4  G. L. P. S. Perumbala C 1
1663 48  FATHIMATH ISRA 4  G. U. P. S. Chemnad West C 1
3501 23  ARYAN K CHANDRAN 2  G. U. P. S. Cherkala Mappila C 1
1247 25  FATHIMATH NAJIYA 4  G. L. P. S. Kollampady C 1
1904 18  SURYA KIRAN S 3  G. H. S. S. Mogralputhur C 1
1303 24  SREENANDHA.B 4  Jama -Ath U. P. School Chemnad C 1
3181 32  NIRANJAN P V 4  G. U. P. S. Adkathubail C 1
3155 1  ZAINABA NASRIYA M A 4  G. L. P. S. Chandragiri C 1
3283 17  NANDANA N.R 4  G. U. P. S. Chembarika C 1
3819 21  DHANUSH.D.S. 4  G. J. B. S. Madhur C 1
2730 39  FATHIMATH NAZIYA 3  G. L. P. S. Kambar C 1
  103 -  Padyamchollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4416 18  FATHIMATH RAHIMA 4  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2464 3  SHAMA ABBAS 4  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
4591 12  KHADEEJAH SUMAYYA 3  G. U. P. S. Thekkil West A 5
3502 14  FATHIMATH BASREENA 3  G. U. P. S. Cherkala Mappila A 5
1299 13  FATHIMA BISHARA. T.U 3  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
2995 8  FATHIMATH NASRIN 4  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
4245 9  SAJNA.P 4  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
4770 11  SHAZIYA KHADEEJA 3  N. I. A. L. P. S. Deli A 5
2536 4  MOOMINA.C.K 4  G. U. P. S. Bendichal A 5
1952 15  SHAHINSHA MS 3  G. L. P. S. Athurkuzhi B 3
4699 10  MUHAMMED MUSTHAFA.T.M 4  G. L. P. S. Eruthumkadavu B 3
2090 19  MARIYAM 4  A. L. P. S. Kallangai B 3
1246 16  UMARUL FAROOQ .K.M 4  G. L. P. S. Kollampady B 3
2762 7  FATHIMATH SHAHANA 4  G. L. P. S. Kavugoli B 3
3843 6  AYISHATH ZAKIYA A M 4  G. L. P. S. Kolathur I C 1
1651 1  AYSHATH HIBA 4  G. U. P. S. Chemnad West C 1
4223 17  FATHIMATH SHANIYA. 3  A. U. P. S. Badira C 1
3186 5  AHMED ISHAQUE 2  G. U. P. S. Adkathubail C 1
3152 2  FATHIMA A S 4  G. L. P. S. Chandragiri C 1
  104 -  Chitrarachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1794 718  PAVITHRAN.K 4  G. U. P. S. Kolathur II A 5
5274 743  MANJUSHA 4  G. U. P. S. Nullippady A 5
2138 717  AMOLPRADEEP 3  K. A. L. P. S. Kotoor A 5
4707 747  AKSHITH.R.P 4  G. L. P. S. Eruthumkadavu A 5
1022 703  RETISH.S.K 3  G. L. P. S. Kalanad New A 5
1434 723  SARATH.K 4  A. L. P. S. Bethurpara A 5
1069 722  ANURAJ P 4  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram A 5
3375 712  POOJA.K 4  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
3574 724  ARJUN CHANDRAN 4  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
1885 707  ABHINAV.K 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
B 3
2090 715  MARIYAM 4  A. L. P. S. Kallangai B 3
4577 738  ABDULLA MAFAZ P M 3  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara B 3
2440 711  AKSHAYA NAIR 4  G. U. P. S. Thekkil Paramba B 3
3335 714  MOHAMMED RAFEEQUE 4  G. U. P. S. Muliyar Mappila C 1
  105 -  Chitrarachana - Jalachayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4419 7  NIBHIN.T.K 4  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1794 10  PAVITHRAN.K 4  G. U. P. S. Kolathur II A 5
1886 9  MAYOOKHA.M 3  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
A 5
1718 4  VINEESHA A 2  G. U. P. S. Kanathur B 3
1314 8  SREELAKSHMI.K.S 4  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
4577 11  ABDULLA MAFAZ P M 3  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara B 3
4237 5  MUHAMMED JAFAR.CS 3  A. U. P. S. Badira B 3
3375 2  POOJA.K 4  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
  106 -  Lalithaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2089 13  LAYA.K.K 2  A. L. P. S. Kallangai A 5
1888 17  AGNES.M.VARGHESE 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
A 5
5174 10  ASWHINI.N 4  K.C.N.M.A.L P.S. Shankarmpady A 5
1029 4  ANUPRIYA ASHOK 4  G. L. P. S. Kunduchi A 5
5061 2  ANANYA SREEDHAR 2  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3576 12  DEVIKA V S 3  P. A. L. P. S. Iriyanni A 5
1070 31  KRIPA MARIA 2  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram A 5
2201 25  CHANDANASHRI G L 4  A. U. P. S. Madonna A 5
1315 3  BHUVANESH 2  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
1321 28  ANANDAKRISHNAN.A 3  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3611 23  NANDANA T 3  G. L. P. S. Kolathur I A 5
1178 29  AVANI .T .R 4  G. L. P. S. Bedadka New A 5
1663 11  FATHIMATH ISRA 4  G. U. P. S. Chemnad West A 5
3362 1  AMRUTHA.S.M 4  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
3501 24  ARYAN K CHANDRAN 2  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
2747 21  SANIYA MARIA 4  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
1736 26  VIKYATH. U 4  G. L. P. S. Kambar B 3
2077 5  AKHILA M 3  I. I. A. L. P. S. Cheroor B 3
4537 8  NIFISATH NASILA MIRSHA 4  G. U. P. S. Thekkil West B 3
2706 7  RESHMI S 4  G. H. S. S. Edneer B 3
1280 9  ANJITHAKRISHNAN 3  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1056 6  ANAMIKA 4  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
4204 30  YADUDEV T 3  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
1444 27  ANUSREE.N.A 4  A. L. P. S. Bethurpara B 3
1520 20  SHIVAPRIYA S V 3  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
5272 19  ANUSHREE 3  G. U. P. S. Nullippady C 1
4924 14  KADEEJATH SHAHADA SAIMA 4  G. L. P. S. Kavugoli C 1
3442 22  RESHMA.T 3  V. A. L. P. S. Pady C 1
4422 15  GOPIKA KRISHNAN.C 4  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY C 1
4821 16  ANUSREE K 3  N. I. A. L. P. S. Deli C 1
1789 18  CHYITRA.M.V 4  G. U. P. S. Kolathur II C 1
  107 -  Sasthreeya Sangeetham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1890 4  LAKSHMI PARVATHI.M 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
A 5
1484 3  ANUSHA SAVITHRI.I.V 4  Balabhavan L. P. School Kasaragod B 3
2077 6  AKHILA M 3  I. I. A. L. P. S. Cheroor B 3
2640 5  MANVI BHAT 3  K. M. A. U. P. S. Kallakatta C 1
  108 -  Mappilappattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4425 5  NOUFIYA SHERIN 4  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
4296 25  MINHAJ ABDULLA 4  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
5174 21  ASWHINI.N 4  K.C.N.M.A.L P.S. Shankarmpady A 5
1321 35  ANANDAKRISHNAN.A 3  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
2077 12  AKHILA M 3  I. I. A. L. P. S. Cheroor A 5
2530 33  MUSLIMA.C.K 4  G. U. P. S. Bendichal A 5
2957 14  ZAINABATH ZAHARA 4  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
5123 15  MOHAMMED MUBASHIR ALI 3  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3711 16  ANUPRIYA.K 4  G. L. P. S. Tharanthattadka A 5
3501 11  ARYAN K CHANDRAN 2  G. U. P. S. Cherkala Mappila A 5
4694 20  MARIYAMATH SUFAIRA 3  G. L. P. S. Eruthumkadavu A 5
1299 24  FATHIMA BISHARA. T.U 3  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
1029 34  ANUPRIYA ASHOK 4  G. L. P. S. Kunduchi A 5
1665 3  KHADEEJATH FASHA FAISAL 4  G. U. P. S. Chemnad West A 5
3093 32  MOHAMMED MUZAMMIL C M 4  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
4231 13  MUHAMMED SHAHEER MUNAS 4  A. U. P. S. Badira A 5
4531 22  KHADEEJATH THAMSEERA 4  G. U. P. S. Thekkil West A 5
1246 31  UMARUL FAROOQ .K.M 4  G. L. P. S. Kollampady A 5
3255 29  ADHITHYA K 2  C. R. A. L. P. S. Bepu A 5
1180 2  BAKHIR B F 4  G. L. P. S. Bedadka New A 5
1316 26  AYSHATH MANSOORA 4  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
1054 9  MOHAMMED ASKAR ALI 4  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
3155 23  ZAINABA NASRIYA M A 4  G. L. P. S. Chandragiri B 3
3429 18  RUKIYATH RIZA 4  G. L. P. S. Kallukoottam B 3
1024 30  ABDULHASEEBRAHMAN 3  G. L P. S. Vavadukkam B 3
1258 19  MUHAMMED FADIL 4  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1777 4  AHAMED NIHAL K I 4  G. L. P. S. Kambar C 1
1513 27  AMINATH ANINA K A 4  G. U. P. S. Koliyadukkam C 1
4788 6  ABDULLA ASHIK 3  N. I. A. L. P. S. Deli C 1
3948 1  MOHAMMED ANAS 4  D. I. E. T. Mayippady C 1
2762 28  FATHIMATH SHAHANA 4  G. L. P. S. Kavugoli C 1
2462 10  ABDULKHADER AFTHAS 4  G. U. P. S. Thekkil Paramba C 1
2711 17  MOHAMMED IRSHAD P I 4  G. H. S. S. Edneer C 1
1444 8  ANUSREE.N.A 4  A. L. P. S. Bethurpara C 1
1895 7  MOHAMMED FATHIH 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
C 1
  110 -  Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1900 3  DEEKSHITHA PRASANTH NAIR 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
A 5
1066 18  BHAVANA L K 3  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
1312 6  NISWANA. 2  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
3254 13  ARYASREE M 4  C. R. A. L. P. S. Bepu A 5
1716 14  DEVANGANA A 4  G. U. P. S. Kanathur A 5
2126 9  ARYASREE.E 4  K. A. L. P. S. Kotoor A 5
3849 7  KRISHNENDHU.T.K 1  G. J. B. S. Madhur A 5
4427 12  REJULAMOL 3  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1178 1  AVANI .T .R 4  G. L. P. S. Bedadka New A 5
1485 8  CHANDDANA.S.PANDITH 4  Balabhavan L. P. School Kasaragod A 5
4457 19  ASHWATHI 2  G. L. P. S. Kudlu A 5
1281 11  SHIVA NANDANA A 4  A. U. P. S. Bovikkana A 5
1353 4  ANJANA 4  G. H. S. S. Patla A 5
4154 16  KRISHNAPRIYA.R 3  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1448 10  SREENANDA.P 4  A. L. P. S. Bethurpara A 5
1317 15  ARYASREE 2  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
1668 5  NAVITHA.K 3  G. U. P. S. Chemnad West A 5
2706 17  RESHMI S 4  G. H. S. S. Edneer A 5
4213 2  FIDA FARHATH 2  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
  111 -  Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5072 19  DEVANA PRAKASH 2  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
1312 43  NISWANA. 2  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
3139 53  MOHAMMED SHABIL PM 2  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
1305 36  VIBINA.K 2  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
1060 1  ADISREE E 2  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
1031 22  GOPIKA TP 1  G. L. P. S. Kunduchi A 5
1779 4  NEHA.K 2  G. U. P. S. Kolathur II A 5
2914 40  ABOOBAKAR NOUFAL C.R 2  G. U. P. S. Chemnad West A 5
3571 25  HARIKRISHNA T T 2  P. A. L. P. S. Iriyanni A 5
2071 8  NASEEMA MISBA.D.A 1  I. I. A. L. P. S. Cheroor A 5
2537 42  MUHAMMED 2  G. U. P. S. Bendichal A 5
2437 33  ABHIRAMI P 1  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
3556 45  ABAAN.A.S 2  R G E. M. U. P. School Kalanad A 5
5013 3  KEERTHANA.M 2  G. L. P. S. Panoor A 5
1715 11  ATHULYA M R 2  G. U. P. S. Kanathur A 5
4457 37  ASHWATHI 2  G. L. P. S. Kudlu A 5
3834 21  PRANAYA R 2  G. L. P. S. Chandragiri A 5
4226 13  NIVEDHYA P.B 2  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
4862 54  MANIKANDAN. C 1  G. U. P. S. Mogral Puthur B 3
2652 14  HRIDYASUNIL. MC 2  G. L. P. S. Cherippady B 3
3189 12  NIVEDITHA P V 2  G. U. P. S. Adkathubail B 3
1020 38  NIMISHA 2  G. L. P. S. Kalanad New B 3
1576 35  ASWIN S NAIR 1  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1187 44  MURSHEEDA BANU M 2  G. L. P. S. Bedadka New B 3
1940 26  ASIYATH NAFILA 1  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
2207 28  RISHIKA R NAIR 2  A. U. P. S. Madonna B 3
3857 20  GOKUL.G. 2  G. J. B. S. Madhur B 3
1358 15  SHREYA.P 2  A. U. P. S. Munnad B 3
4831 6  ZAKARIYA M A 2  N. I. A. L. P. S. Deli B 3
5030 39  AYSHATH SANA 1  M. M. A. U. P. S. Thurthi B 3
5244 27  SREEKRIPA.K 2  S. D. P. A. L. P. S. Malla B 3
5211 41  FATHIMA SHAIMA.S.P 2  G. L. P. S. Thalangara Padinhar B 3
1891 23  SREENANDA.M 2  G. L. P. S. Athurkuzhi B 3
1440 51  NIVEDYA.M 2  A. L. P. S. Bethurpara B 3
3035 48  ADHITHYA E 2  G. L. P. S. Thekkil East B 3
1329 52  ANUSHA.T 2  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
2609 16  RACHANA A P 1  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
3976 50  ABOOBACKER THAMEEM 2  G. L. P. S. Kollampady B 3
1357 30  AYSHATH USNA CA 2  G. H. S. S. Patla B 3
5134 7  DEVIKA P NAIR 1  G. L. P. S. Mundakai B 3
2124 18  DIVYASHREE.D 2  K. A. L. P. S. Kotoor B 3
4434 34  ANJANA.M 2  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
1072 2  FATHIMATH SUHRA I J 2  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram B 3
3954 55  VISHNU VINOD 2  D. I. E. T. Mayippady B 3
3352 49  FATHIMATH JUMAILA K 2  G. L. P. S. Chathankai B 3
2086 17  THRISHA 1  A. L. P. S. Kallangai B 3
3503 5  ASIYARANA.T.A 1  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
5100 10  SALMAN FARIS B A 2  G. U. P. S. Thekkil West B 3
3431 9  VAIGHA KRISHNAN.R.K 2  V. A. L. P. S. Pady B 3
5277 32  ARCHANA THOMAS 1  G. U. P. S. Nullippady B 3
5230 47  ABHIRAM T 2  G. L. P. S. Perumbala B 3
1004 31  ROSHNA R 2  G. F. U. P. S. Kizhur B 3
3252 29  VISHNUNATH K 2  C. R. A. L. P. S. Bepu B 3
2761 46  ARCHANA J B 2  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
4513 24  NAVANEETH T 1  G. L. P. S. Kolathur I C 1
  112 -  Kadam Katha
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2212 34  DANIEL P V 2  A. U. P. S. Madonna A 5
2537 22  MUHAMMED 2  G. U. P. S. Bendichal A 5
2078 27  KRISHNAJITH K 2  I. I. A. L. P. S. Cheroor A 5
1021 36  ANANYA.K.K 2  G. L. P. S. Kalanad New A 5
3961 2  CINASHA 2  D. I. E. T. Mayippady A 5
1018 25  SHIVANI KAMAL 2  G. F. U. P. S. Kizhur A 5
1715 37  ATHULYA M R 2  G. U. P. S. Kanathur A 5
3571 32  HARIKRISHNA T T 2  P. A. L. P. S. Iriyanni A 5
1305 14  VIBINA.K 2  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
1797 30  MOHAMMED SAHEED.A.K 2  G. U. P. S. Kolathur II A 5
2646 29  ANURAG. AP 2  G. L. P. S. Cherippady A 5
2439 19  RWIGVED K P 2  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
3039 28  AYSHA BAHJATH 2  G. L. P. S. Thekkil East A 5
1278 6  AMAL KRISHNAN P 2  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1187 1  MURSHEEDA BANU M 2  G. L. P. S. Bedadka New B 3
5358 43  MUHAMMED SUHAIL 2  G. U. P. S. Thekkil West B 3
1442 7  SREENANDA.P 2  A. L. P. S. Bethurpara B 3
1922 18  LASIN AHMED 2  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
3252 24  VISHNUNATH K 2  C. R. A. L. P. S. Bepu B 3
1073 35  TOM BRILLIANT 2  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram C 1
1714 3  ATHULDEV.M 2  A. U. P. S. Munnad C 1
1891 20  SREENANDA.M 2  G. L. P. S. Athurkuzhi C 1
4432 11  NIKHINA.P.K 2  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY C 1
5077 40  MOHAMMED IQBAL 2  T. I. H. S. S. Naimarmoola C 1
4877 4  SHAHID MUNAVAR. B.S 2  G. U. P. S. Mogral Puthur C 1
2753 13  SREYA S 2  G. F. U. P. S. Adkathubail C 1
5025 45  VAISHNAV.B 2  G. L. P. S. Panoor C 1
  113 -  Bharathanatyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3254 4  ARYASREE M 4  C. R. A. L. P. S. Bepu A 5
5388 2  ANAKHA B 3  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
1074 1  ATHULYA J S 4  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram A 5
5234 3  ASWIN R 4  G. L. P. S. Perumbala A 5
  114 -  Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3191 5  THEJAS K 4  G. U. P. S. Adkathubail A 5
2762 20  FATHIMATH SHAHANA 4  G. L. P. S. Kavugoli A 5
5174 14  ASWHINI.N 4  K.C.N.M.A.L P.S. Shankarmpady A 5
3142 2  K M ALEEMATH SAHADIYA 4  G. L. P. S. Chandragiri A 5
3433 12  ABHIMANYA.K 3  V. A. L. P. S. Pady A 5
4444 11  AMALRAJ 3  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1895 27  MOHAMMED FATHIH 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
A 5
1321 18  ANANDAKRISHNAN.A 3  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3167 9  ALEEMATH NIHALA KH 4  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
3721 32  ANAGHA.K.S 4  G. L. P. S. Tharanthattadka A 5
1519 28  MANYA K 4  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
2089 19  LAYA.K.K 2  A. L. P. S. Kallangai B 3
1250 33  MARIYAM JASEELA .K.K 4  G. L. P. S. Kollampady B 3
1299 26  FATHIMA BISHARA. T.U 3  Jama -Ath U. P. School Chemnad B 3
2747 21  SANIYA MARIA 4  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
5312 15  JYOTHIRMAYI.M.G 4  G. L. P. S. Anangoor B 3
3576 17  DEVIKA V S 3  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
5283 31  HRITHIKA 3  G. U. P. S. Nullippady B 3
4527 6  ZAINABATH ASLA PARVEEN 4  G. U. P. S. Thekkil West B 3
3611 3  NANDANA T 3  G. L. P. S. Kolathur I B 3
1068 30  NANDANA K 4  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram B 3
1789 13  CHYITRA.M.V 4  G. U. P. S. Kolathur II B 3
4204 23  YADUDEV T 3  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
2509 8  KADEEJATH MURSHEEDA B.K 3  G. U. P. S. Bendichal C 1
2609 7  RACHANA A P 1  K. M. A. U. P. S. Kallakatta C 1
2973 22  NAVYAKRISHNAN. K 3  G. L. P. S. Cherippady C 1
1483 29  ANAVADYA.R.K 4  Balabhavan L. P. School Kasaragod C 1
4465 16  ASHITHA K 4  G. L. P. S. Kudlu C 1
5072 10  DEVANA PRAKASH 2  T. I. H. S. S. Naimarmoola C 1
1450 25  NANDITHA.V 4  A. L. P. S. Bethurpara C 1
2660 1  MIKDAD D A 4  G. L. P. S. Kambar C 1
4770 24  SHAZIYA KHADEEJA 3  N. I. A. L. P. S. Deli C 1
1287 4  KRISHNANJALI K 4  A. U. P. S. Bovikkana C 1
  115 -  Sangha Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2423 2  CHAITHRA P V 3  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
4461 4  ARYA.A 2  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2126 5  ARYASREE.E 4  K. A. L. P. S. Kotoor A 5
1051 1  NANDANA K 4  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
3868 3  THRISHA.U. 3  G. J. B. S. Madhur A 5
  116 -  Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1900 15  DEEKSHITHA PRASANTH NAIR 4  Chinmaya Vidyalaya L. P. S.
Kasaragod
A 5
1091 17  ANNAMOL THOMAS 4  St. Mary`s. A. L. P. S. Marypuram A 5
2076 18  SREELAKSHMI P NAIR 3  I. I. A. L. P. S. Cheroor A 5
2998 16  FIDA KM 4  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
1299 29  FATHIMA BISHARA. T.U 3  Jama -Ath U. P. School Chemnad B 3
1716 37  DEVANGANA A 4  G. U. P. S. Kanathur B 3
1051 13  NANDANA K 4  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
3191 22  THEJAS K 4  G. U. P. S. Adkathubail B 3
1519 33  MANYA K 4  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
2802 23  PREETHIKRISHNA P U 4  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
1321 5  ANANDAKRISHNAN.A 3  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
4488 34  ONEELA GOPI 4  G. L. P. S. Kudlu B 3
1854 35  ABDUL SHIFAD POYYAYIL 2  G. H. S. S. Alampady B 3
2440 21  AKSHAYA NAIR 4  G. U. P. S. Thekkil Paramba B 3
2637 25  MANISHA K 1  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
5174 4  ASWHINI.N 4  K.C.N.M.A.L P.S. Shankarmpady B 3
1733 30  VAISHNAV C S 4  G. L. P. S. Kambar B 3
3450 20  MALAVIKA N 4  G. L. P. S. Kalanad Old B 3
3576 6  DEVIKA V S 3  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
3433 36  ABHIMANYA.K 3  V. A. L. P. S. Pady B 3
2762 7  FATHIMATH SHAHANA 4  G. L. P. S. Kavugoli B 3
1802 9  NAYANA.V 4  G. U. P. S. Kolathur II B 3
4563 24  PRANAV M 4  G. U. P. S. Thekkil West B 3
1451 11  ADITHYA.A 4  A. L. P. S. Bethurpara B 3
1248 31  HASFARA 4  G. L. P. S. Kollampady B 3
5285 19  MEGHANA 4  G. U. P. S. Nullippady B 3
3254 27  ARYASREE M 4  C. R. A. L. P. S. Bepu B 3
5146 32  AMRTHA 4  G. L. P. S. Mundakai B 3
2509 2  KADEEJATH MURSHEEDA B.K 3  G. U. P. S. Bendichal B 3
2985 10  ANJALIKANNAN. BK 4  G. L. P. S. Cherippady B 3
5243 26  ASWATHI.M.V 4  S. D. P. A. L. P. S. Malla B 3
2101 28  DHYAN 3  A. L. P. S. Kallangai B 3
3611 3  NANDANA T 3  G. L. P. S. Kolathur I C 1
4030 14  DEEPTHI H 4  G. L. P. S. Chandragiri C 1
4770 1  SHAZIYA KHADEEJA 3  N. I. A. L. P. S. Deli C 1
2139 12  LIKHITHA 4  K. A. L. P. S. Kotoor C 1
3864 8  SHARBHANA SP 4  G. L. P. S. Bavikkara C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :UP General
  304 -  Padyamchollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1035 24  ATHULYA S NAIR 7  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
1730 33  GOWRI VIJAYAN 5  G. U. P. S. Kanathur A 5
3337 42  APARNA V M 6  G. U. P. S. Muliyar Mappila A 5
4054 8  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1361 37  SHIVA GANGA.K.J 5  A. U. P. S. Munnad A 5
3507 38  ADITHYAN K CHANDRAN 7  G. U. P. S. Cherkala Mappila A 5
2221 19  JISHNU JAYACHANDRAN 6  A. U. P. S. Madonna A 5
2849 17  RITHIKA R 7  G. F. U. P. S. Adkathubail A 5
2777 22  ANJALI A 7  G. H. S. S. Edneer A 5
2511 4  ABHIJITH K 7  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
3964 25  ADITHYA.B 5  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1320 28  SAHANA SANTHOSH 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
5005 7  MUHAMMED ALTHAF 5  M. M. A. U. P. S. Thurthi B 3
1291 29  NIVED P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1501 13  SINDU . E 7  G. H. S. S. Chandragiri B 3
1565 6  SONU.K.P 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad B 3
1834 9  ADITHYA.P 5  G. U. P. S. Kolathur II B 3
4051 20  NAVYA. U 6  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3893 32  ANURAG C R 6  G. H. S. S. Bethurpara B 3
1392 11  GADHASREE.B 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
2111 15  BHAVYALAKSHMI 7  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
2552 39  FATHIMA RIZA 7  G. U. P. S. Bendichal B 3
2259 34  RADHA K B 7  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
3468 26  LAVANYA VINOD 6  A. U. P. S. Karivedakam B 3
3968 21  INDULEKHA M S 7  D. I. E. T. Mayippady B 3
1671 1  MUBASHIRA.C.H 7  G. U. P. S. Chemnad West B 3
3224 43  HARSHINI S 6  G. H. S. S. Kasaragod B 3
4107 16  FATHIMATH LULU 5  A. U. P. S. Badira B 3
1001 31  ASHWANI S 6  G. F. U. P. S. Kizhur B 3
3226 27  ANJANA S 5  G. U. P. S. Adkathubail B 3
3731 30  DIPIN RAVINDRAN. P 7  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
1788 12  BHAGYALAKSHMI P 6  G. H. S. S. Chemnad B 3
3657 10  DEEPIKA NAIR 5  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
1407 3  NAFEESATH NAJILA P A 5  G. H. S. S. Patla B 3
3293 41  BUSHARA C.A 6  G. U. P. S. Chembarika C 1
4342 23  SELMATH.P 5  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
1105 35  MAIDHILI P 6  A. U. P. S. Bovikkana C 1
1985 18  VIKYATH. S.K 6  G. U. P. S. Mogral Puthur C 1
4610 5  NAMITH S RAJ 5  M I C H. S. S. Chattanchal C 1
4596 14  RUKIYATH MUBASHIRA 6  G. U. P. S. Thekkil West C 1
5128 40  AYSHA SAFRA 7  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
1605 2  AYSHATH SHAIMA 7  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod C 1
4198 36  MUHAMMED ASIL 6  Sa-Adiya U. P. School Deli C 1
  306 -  Padyamchollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4323 17  SHAMNAZ.K 5  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
3239 9  FATHIMATH SHAMLA N M 7  G. U. P. S. Adkathubail A 5
2230 21  MOHAMMED IJHAZ 6  A. U. P. S. Madonna A 5
2528 3  AYSHATH RAHIMA E 6  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
1081 4  ABDULLA SHAFAL 7  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
3095 1  FATHIMA P P 5  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
2553 18  SHEHSAD MUHAMMED 5  G. U. P. S. Bendichal A 5
1523 10  AYSHATH RAIHANA NOURIN 5  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
5005 6  MUHAMMED ALTHAF 5  M. M. A. U. P. S. Thurthi A 5
1838 7  MUBEENA.P 7  G. U. P. S. Kolathur II B 3
3506 8  HASNATH 7  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
3061 13  MAHMOOD SIMAM N H 5  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara B 3
5229 5  MUHAMMED AJMAL 7  Sa-Adiya U. P. School Deli B 3
2112 12  MOHAMMED SUHAIB 7  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
4462 19  ABDULLA NIJAF NAZIM 5  A. U. P. S. Badira B 3
1595 11  RAIHANATH BEEVI 6  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod B 3
1673 20  ZAINABA SHAZANA C.M 6  G. U. P. S. Chemnad West B 3
4642 2  KHADEEJATH ISMINA 5  G. U. P. S. Thekkil West C 1
1790 15  MOHAMMED AFSAL M 7  G. H. S. S. Chemnad C 1
  307 -  Padyamchollal - Urudu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2507 6  SHAFEENA S 7  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
2235 10  ANUSHREE N K 7  A. U. P. S. Madonna A 5
5015 5  FATHIMA 7  M. M. A. U. P. S. Thurthi A 5
4089 13  NAFEESATH RISANA 5  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
4045 9  MA-ADIN FALAH.BM 5  A. U. P. S. Badira A 5
4601 8  AYSHATH SHAHZADA 6  G. U. P. S. Thekkil West A 5
1671 11  MUBASHIRA.C.H 7  G. U. P. S. Chemnad West A 5
3391 1  FATHIMATH AADILA 5  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
5235 14  MUHAMMED RAHEES 7  Sa-Adiya U. P. School Deli A 5
1409 2  AYISHATH NOORA 6  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3465 3  ANANYA R 6  A. U. P. S. Karivedakam B 3
1498 7  FATHIMATH MOORSHIDA A M 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1123 12  FATHIMATH THASRIYA 5  A. U. P. S. Bovikkana B 3
2041 4  AYSHATH SHYMAZ 7  G. H. S. S. Alampady B 3
  309 -  Aksharaslogam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2511 2  ABHIJITH K 7  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
3337 1  APARNA V M 6  G. U. P. S. Muliyar Mappila A 5
4593 3  SRUTHI M 6  G. U. P. S. Thekkil West B 3
  310 -  Lalithaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2266 20  ASWATHY V R 7  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
1001 1  ASHWANI S 6  G. F. U. P. S. Kizhur A 5
1730 15  GOWRI VIJAYAN 5  G. U. P. S. Kanathur A 5
4054 18  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
3956 32  JISNA CHANDRAN 7  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1045 9  THEERTHA DAS 6  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
1392 7  GADHASREE.B 7  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3900 8  MAYA K J 6  G. H. S. S. Bethurpara A 5
1793 23  VISHNUPRIYA .P 6  G. H. S. S. Chemnad A 5
1845 2  SANDHYA.K 6  G. U. P. S. Kolathur II A 5
1847 6  APEKSHA P R 7  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
2113 26  USHA KUMARI 6  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
3223 3  ASWATHI A M 7  G. U. P. S. Adkathubail B 3
1361 30  SHIVA GANGA.K.J 5  A. U. P. S. Munnad B 3
2717 4  MANJUSHREE SHIVANI B S 7  G. H. S. S. Edneer B 3
3197 17  VAIDEHI.K 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
1322 13  NANDITHA 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
4602 14  NAFEESATH SHIFANA 6  G. U. P. S. Thekkil West B 3
3731 35  DIPIN RAVINDRAN. P 7  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
1565 24  SONU.K.P 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad B 3
3356 5  VAISHNAVI.K 5  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
4398 11  HANNA. AA 5  A. U. P. S. Badira B 3
4317 29  REHANAMOL T 6  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
2859 34  ANJALI JAYADEV 5  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
1672 10  MUMZIRA.C.H 7  G. U. P. S. Chemnad West B 3
1291 22  NIVED P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1119 33  ANJIDHA J G 7  A. U. P. S. Bovikkana C 1
2239 19  SHAIMA A V 5  A. U. P. S. Madonna C 1
4089 12  NAFEESATH RISANA 5  T. I. H. S. S. Naimarmoola C 1
3293 25  BUSHARA C.A 6  G. U. P. S. Chembarika C 1
3657 27  DEEPIKA NAIR 5  P. A. L. P. S. Iriyanni C 1
3508 16  DIVYA.B 6  G. U. P. S. Cherkala Mappila C 1
3600 28  KRIPALINI. B 7  G. U. P. S. Mogral Puthur C 1
4198 21  MUHAMMED ASIL 6  Sa-Adiya U. P. School Deli C 1
  311 -  Sasthreeya Sangeetham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1730 7  GOWRI VIJAYAN 5  G. U. P. S. Kanathur A 5
3337 2  APARNA V M 6  G. U. P. S. Muliyar Mappila A 5
1045 5  THEERTHA DAS 6  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
2266 4  ASWATHY V R 7  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
2514 6  HARIKESH U R 6  G. U. P. S. Thekkil Paramba B 3
2242 3  RAAJITH P VIJAYAN 6  A. U. P. S. Madonna B 3
1320 1  SAHANA SANTHOSH 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
1565 8  SONU.K.P 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad C 1
  312 -  Mappilappatu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4364 29  SAYYED ANWAR 7  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
3106 10  FATHIMA ZULFA 5  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
2230 13  MOHAMMED IJHAZ 6  A. U. P. S. Madonna A 5
3239 42  FATHIMATH SHAMLA N M 7  G. U. P. S. Adkathubail A 5
5009 4  AHAMMED ASKAR 7  M. M. A. U. P. S. Thurthi A 5
1838 41  MUBEENA.P 7  G. U. P. S. Kolathur II A 5
1559 23  RUKHAYA RIDHA.K 6  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
3971 8  AJMAL NIYAS 7  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1795 15  NAFEESATH ASFELA.K 7  G. H. S. S. Chemnad A 5
2114 28  MOHAMMED RISWAN 7  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
4411 6  KHADEEJATH RAIHANA.NA 7  A. U. P. S. Badira A 5
1672 31  MUMZIRA.C.H 7  G. U. P. S. Chemnad West A 5
2512 30  MOHAMMED SHANIB 6  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
1500 40  KALANDAR MAHROOS 6  G. H. S. S. Chandragiri A 5
2783 24  HABEEB RAHMAN 6  G. H. S. S. Edneer A 5
3340 2  ZAINUL ABID 7  G. U. P. S. Muliyar Mappila A 5
4602 1  NAFEESATH SHIFANA 6  G. U. P. S. Thekkil West A 5
1003 16  SHAKKIR HUSSAIN 7  G. F. U. P. S. Kizhur A 5
4842 9  FATHIMA REIM 6  N. A. Model H. S. Naimarmoola A 5
2556 25  MUHAMMED SUNAIF 7  G. U. P. S. Bendichal B 3
1124 7  AYISHATH SHARFANA 7  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1568 11  IBNU ABBAS A M 7  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod B 3
2676 37  NEELIMA BALAKRISHNAN 7  G. H. S. Bandadka B 3
3505 26  ALIMATH SHAFANA.B.A 6  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
1323 32  MOHAMMED SANOOB 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
4089 33  NAFEESATH RISANA 5  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
5036 27  AJMAL K A 6  G. H. S. S. Kasaragod B 3
1980 38  MUHAMMED ABID. M.A 7  G. U. P. S. Mogral Puthur B 3
3067 35  ABDUL SAHAL C A 6  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara B 3
3904 39  LIJINA VIJAYAN K 5  G. H. S. S. Bethurpara B 3
5231 43  ABDUL SALAM 5  Sa-Adiya U. P. School Deli B 3
1159 34  MUHAMMED THANSEEH I K 6  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
4806 36  FATHIMATH THASHREEFA 6  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
3541 21  MOHAMMED BADRUDHEEN.M.K 7  R G E. M. U. P. School Kalanad B 3
4068 22  MOHAMMED SABITH .T.A 7  G. U. P. S. Kasaragod B 3
3131 17  JAMSHEER M K 7  K H J H. S. S. Kalanad B 3
1491 5  NIVIDHA K 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1400 20  SUNITHA.K.H 7  A. U. P. S. Kuttikkol C 1
2081 14  MASHITHA 5  I. I. A. L. P. S. Cheroor C 1
3185 3  MARIYAM SELMA.P.M 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
2268 19  SARANYA K V 6  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod C 1
3978 18  ABDULLA HASEEB 6  D. I. E. T. Mayippady C 1
1371 12  VIPINA.M 6  A. U. P. S. Munnad C 1
  313 -  Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3719 16  HARSHA. M.S 7  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
1492 5  DEVIKA M 7  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
2475 11  SHIVANI V 6  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
4348 14  DEVIKA.C 5  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
2111 20  BHAVYALAKSHMI 7  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
2115 13  ADITHYA S 6  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
3661 10  ATHULYA KRISHAN 5  P. A. L. P. S. Iriyanni A 5
1042 21  SHRAVYA SATHEESH 7  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
1322 4  NANDITHA 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
3243 6  MONISHA R 6  G. U. P. S. Adkathubail A 5
1412 1  NAVYASREE PASUPALAN 6  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3981 8  SUDHINA.K 6  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1796 9  NANDANA .R.S 6  G. H. S. S. Chemnad A 5
3895 3  NAKSHATHRA K 7  G. H. S. S. Bethurpara B 3
1376 17  VARSHA.A 6  A. U. P. S. Munnad B 3
3358 2  ASHRITHA.K 6  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
4126 12  JUNAIDA. T.A 6  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3989 18  AMRUTHA 5  D. I. E. T. Mayippady B 3
2245 7  SREENIDHI M 6  A. U. P. S. Madonna B 3
  314 -  Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4118 16  HASSAN. K.M 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
1848 21  UNNIMAYA.M 7  G. U. P. S. Kolathur II A 5
3217 6  PRANAV B K 6  G. U. P. S. Adkathubail A 5
1493 12  FATHIMATH FIDHA. 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
2681 1  NITHYA K 5  G. H. S. Bandadka A 5
1116 11  ROHITH M 7  A. U. P. S. Bovikkana A 5
4764 33  SHINANA K 6  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
2109 17  ABDUL RAHMAN NIYAZ D A 7  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
4081 22  SAYANTH T.N 7  G. U. P. S. Kasaragod B 3
2422 30  ITHBAN 7  G. H. S. S. Alampady B 3
2273 4  SETHULAKSHMI A S 7  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
1956 24  SHARATH. S 7  G. U. P. S. Mogral Puthur B 3
1727 7  MANOJ P 7  G. U. P. S. Kanathur B 3
3344 20  HARSHITH.S 7  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
3294 5  ABDU RAHIMAN BASITH 6  G. U. P. S. Chembarika C 1
3333 9  FATHIMATH NAZILA.N 5  G. U. P. S. Muliyar Mappila C 1
4027 14  FAMEELA.AC 7  A. U. P. S. Badira C 1
3992 2  ANUPAM 7  D. I. E. T. Mayippady C 1
4842 27  FATHIMA REIM 6  N. A. Model H. S. Naimarmoola C 1
2770 10  MARIYAMMATH SHANIFA 7  G. H. S. S. Edneer C 1
1324 32  AYSHATH RISHANA 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta C 1
1379 8  SAM HERALD NELSON 6  A. U. P. S. Munnad C 1
  315 -  Chithra Rachana - Jalachayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3217 1  PRANAV B K 6  G. U. P. S. Adkathubail A 5
1848 19  UNNIMAYA.M 7  G. U. P. S. Kolathur II A 5
4118 20  HASSAN. K.M 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
1843 13  NOORJAHAN B M 7  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
2773 15  SOORAJ 7  G. H. S. S. Edneer B 3
2681 3  NITHYA K 5  G. H. S. Bandadka B 3
1956 18  SHARATH. S 7  G. U. P. S. Mogral Puthur C 1
4016 4  ABHINANTH.C 7  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY C 1
2265 14  FATHIMATH SHABNAM K A 7  A. U. P. S. Madonna C 1
3333 9  FATHIMATH NAZILA.N 5  G. U. P. S. Muliyar Mappila C 1
3346 12  PIYUSH.K.B 6  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
  316 -  Bharathanatyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3719 6  HARSHA. M.S 7  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
1046 1  GOPIKA M 6  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
3945 7  AVADATH K MANIKANDAN 6  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2479 5  RANJANA P 7  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
1494 2  ANGITHA T S 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
3241 3  UNNIMAYA K GOPI 6  G. U. P. S. Adkathubail B 3
4351 4  RENJIMA 6  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
  317 -  Mohiniyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3722 1  SREENIKA.P 7  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
1037 2  VAISHNAVI NAMBIAR 7  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
  318 -  Kuchuppudi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3722 2  SREENIKA.P 7  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
1046 1  GOPIKA M 6  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
  322 -  Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1674 206  NIHAD SULAIMAN 6  G. U. P. S. Chemnad West A 5
4086 215  RAMANANDAN.A 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1408 204  SHEFIN MOHAMMED T P 6  G. H. S. S. Patla A 5
1729 200  ANUSREE MOHAN K 7  G. U. P. S. Kanathur A 5
2251 213  AKHILA B 6  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
1117 207  MARIYAM SHAFNA B A 5  A. U. P. S. Bovikkana B 3
2882 202  KRISHNAPRIYA P U 7  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
1969 203  FATHIMATH ISHANA ASINE. 7  G. U. P. S. Mogral Puthur B 3
4100 205  ROSHNI. N.S 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
4357 218  MIDHUNA 5  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
4593 219  SRUTHI M 6  G. U. P. S. Thekkil West B 3
4217 216  RAMSEENA B H 7  Sa-Adiya U. P. School Deli B 3
3539 210  HANA ABDUL SAMEER 7  R G E. M. U. P. School Kalanad B 3
3221 211  NABEESATHU MISIRIYA 7  G. H. S. S. Kasaragod C 1
3027 212  FATHIMATH HANANA 7  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
1787 217  NANDANA K 7  G. H. S. S. Chemnad C 1
3854 209  ATHIRA.A 7  G. U. P. S. Kolathur II C 1
3509 201  KHADEEJA LAMATH JABEEN 6  G. U. P. S. Cherkala Mappila C 1
2557 208  FATHIMATH HASEENA 6  G. U. P. S. Bendichal C 1
2315 214  VAISHNAVI 7  A. U. P. S. Madonna C 1
  323 -  Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3027 3  FATHIMATH HANANA 7  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
1391 8  KRISHNA PRIYA.K.S 7  A. U. P. S. Munnad A 5
1729 10  ANUSREE MOHAN K 7  G. U. P. S. Kanathur A 5
4096 12  BHAVYA. K 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3860 6  INDRAJITH.C.R 7  G. U. P. S. Kolathur II A 5
2111 11  BHAVYALAKSHMI 7  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
1310 19  SONA MATHEW. 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad B 3
2270 5  THEERTHA P 6  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
4232 2  NAFEESATH NAMSHEEDA.H 7  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
3223 1  ASWATHI A M 7  G. U. P. S. Adkathubail B 3
4075 13  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod C 1
2688 16  DIVYASREE P S 7  G. H. S. Bandadka C 1
2574 9  SHAHANA 7  G. U. P. S. Bendichal C 1
4217 4  RAMSEENA B H 7  Sa-Adiya U. P. School Deli C 1
2958 7  SMITHA V 7  G. F. U. P. S. Adkathubail C 1
4609 20  ANAKA 6  G. U. P. S. Thekkil West C 1
  324 -  Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1319 38  SHABEEBA.B.K 7  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
1311 36  NAFEESATH IRFANA. 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
3399 37  NAFEESATH THANSIHA 5  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
3351 34  ANJALI.C.H 7  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
3509 31  KHADEEJA LAMATH JABEEN 6  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
1728 32  RITHUPARN P 7  G. U. P. S. Kanathur C 1
  325 -  Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1035 3  ATHULYA S NAIR 7  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
2266 2  ASWATHY V R 7  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3956 15  JISNA CHANDRAN 7  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1361 23  SHIVA GANGA.K.J 5  A. U. P. S. Munnad A 5
2104 26  AKHILA 7  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
4596 25  RUKIYATH MUBASHIRA 6  G. U. P. S. Thekkil West A 5
4317 22  REHANAMOL T 6  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
3730 12  SANAL KUMAR 7  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
4042 16  ASHNA ASHOK. K 5  G. U. P. S. Kasaragod A 5
2849 7  RITHIKA R 7  G. F. U. P. S. Adkathubail A 5
2552 21  FATHIMA RIZA 7  G. U. P. S. Bendichal A 5
1310 8  SONA MATHEW. 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad B 3
1291 1  NIVED P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
2713 5  HARITHA B 5  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
1785 20  ARYALAKSHMI M 7  G. H. S. S. Chemnad B 3
3095 14  FATHIMA P P 5  A. U. P. S. Nellikunnu B 3
1119 13  ANJIDHA J G 7  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1400 19  SUNITHA.K.H 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
3466 11  ANJUSHA RAMACHANDRAN 5  A. U. P. S. Karivedakam B 3
3657 24  DEEPIKA NAIR 5  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
3510 9  MARIYAM SHABNAS BANU.T.I 7  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
5351 6  SUDHEESH S 5  G. H. S. S. Kasaragod B 3
4001 18  AYSHATH SUFAINA M 7  D. I. E. T. Mayippady B 3
1845 17  SANDHYA.K 6  G. U. P. S. Kolathur II C 1
3293 10  BUSHARA C.A 6  G. U. P. S. Chembarika C 1
4198 4  MUHAMMED ASIL 6  Sa-Adiya U. P. School Deli C 1
  329 -  Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3956 16  JISNA CHANDRAN 7  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1310 11  SONA MATHEW. 7  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
3095 8  FATHIMA P P 5  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
4071 5  SWATHI SHIVAJI 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2221 27  JISHNU JAYACHANDRAN 6  A. U. P. S. Madonna A 5
1035 14  ATHULYA S NAIR 7  Cha-Cha U. P. School Chattanchal A 5
3071 1  MEGHA K 6  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
2849 30  RITHIKA R 7  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
2717 19  MANJUSHREE SHIVANI B S 7  G. H. S. S. Edneer B 3
3293 29  BUSHARA C.A 6  G. U. P. S. Chembarika B 3
1400 13  SUNITHA.K.H 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
4596 18  RUKIYATH MUBASHIRA 6  G. U. P. S. Thekkil West B 3
1130 7  APEKSHA M 6  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1845 17  SANDHYA.K 6  G. U. P. S. Kolathur II B 3
4283 20  FATHIMATH SAHSOORA 7  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
5017 6  KHADEEJATH KUBRA .T 7  M. M. A. U. P. S. Thurthi B 3
5351 15  SUDHEESH S 5  G. H. S. S. Kasaragod B 3
3466 22  ANJUSHA RAMACHANDRAN 5  A. U. P. S. Karivedakam B 3
3657 10  DEEPIKA NAIR 5  P. A. L. P. S. Iriyanni B 3
1361 2  SHIVA GANGA.K.J 5  A. U. P. S. Munnad B 3
2104 4  AKHILA 7  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3534 21  SHARANYA.K.S 7  R G E. M. U. P. School Kalanad B 3
1291 28  NIVED P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1781 12  NAYANA A 6  G. H. S. S. Chemnad B 3
2713 23  HARITHA B 5  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
3131 9  JAMSHEER M K 7  K H J H. S. S. Kalanad B 3
3510 3  MARIYAM SHABNAS BANU.T.I 7  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
4487 26  ASIYA.BS 7  A. U. P. S. Badira B 3
2552 25  FATHIMA RIZA 7  G. U. P. S. Bendichal B 3
4025 24  RAJAKSHI S 7  D. I. E. T. Mayippady B 3
  330 -  Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1760 2  ATHUL CHANDRAV V 7  G. U. P. S. Kanathur A 5
1675 1  MITHILA P NAIR 6  G. U. P. S. Chemnad West A 5
4317 3  REHANAMOL T 6  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
  331 -  Urdu kavitha Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3401 3  FATHIMATH MUNAVEERA 7  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
5053 4  MARIYAMATH ATHIFA 7  M. M. A. U. P. S. Thurthi A 5
1409 2  AYISHATH NOORA 6  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3998 1  BEEFATHIMA.PI 6  A. U. P. S. Badira B 3
  332 -  Urdu Quiz
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1497 2  MARIYAM JINANA K S 6  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
5027 4  NAFEESATH RISHANA 7  M. M. A. U. P. S. Thurthi A 5
3403 3  SHAFWAZ S 6  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
  333 -  Urdu Group Song
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2221 22  JISHNU JAYACHANDRAN 6  A. U. P. S. Madonna A 5
3473 25  MEENU THOMAS 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
3391 23  FATHIMATH AADILA 5  A. U. P. S. Nellikunnu A 5
4190 21  FATHIMATH MUFEEDA 6  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
4021 24  AHAMMED RAHEES.BA 6  A. U. P. S. Badira A 5
4601 30  AYSHATH SHAHZADA 6  G. U. P. S. Thekkil West A 5
4101 27  SHAMNAD.K 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
1109 26  SHAHINA 7  A. U. P. S. Bovikkana B 3
5009 28  AHAMMED ASKAR 7  M. M. A. U. P. S. Thurthi B 3
2507 29  SHAFEENA S 7  G. U. P. S. Thekkil Paramba B 3

Kerala School Kalolsavam  Result :HS General
  601 -  Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2649 22  ASHWATHI. P.K 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3222 13  SIDHARTH M 10  GHS KOLATHUR A 5
3588 15  SARATH SURENDRAN 10  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3229 19  VISHNU P P 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
2036 28  ACHINTH.K 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2161 26  MAHIMA HARIDAS 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
1328 16  MIRSHAD 10  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
4999 32  PALLAVI P 10  GHS MUNNAD B 3
3796 14  SREEHARI. B.K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
1161 18  VISHNU.N 10  G.H.S Kuttikkol B 3
2118 27  AKHILESH B 9  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
4309 24  VAISHAK.K 8  C.J. H.S.S. Chemnad B 3
3156 25  CHINTHAN.N 10  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
4636 31  MUHAMMED SHAMRAN. M.H 8  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
2815 10  SHIVAPRASAD C H 9  G. H. S. S. Edneer B 3
1470 11  MUHAMMED FASEEH PA 10  G. H. S. S. Patla C 1
1839 17  SAURAV.S.R 10  G. H. S. S. Chemnad C 1
1445 12  MARIYAMATH MUBASHIRA K.P 10  N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu C 1
1815 20  PRINCIA D'SOUZA 8  B. E. M. H. S. Kasaragod C 1
3227 30  RENUKA.Y 8  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
1664 29  MOHAMMAD AZRUDEEN 10  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod C 1
  602 -  Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1830 1  SREEHARI.P.S 8  G. H. S. S. Chemnad A 5
2649 15  ASHWATHI. P.K 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3231 11  AKHILRAJ K 10  GHS KOLATHUR A 5
3229 6  VISHNU P P 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
2036 4  ACHINTH.K 10  C. H. S. S. Chattanchal B 3
3327 12  HARSHA KUMAR.K 9  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
1443 14  FATHIMATH MUZAINA HUSSAIN 10  N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu B 3
5002 17  SOORAJ P K 10  GHS MUNNAD B 3
4309 3  VAISHAK.K 8  C.J. H.S.S. Chemnad B 3
3198 20  TANWEERALI. N 9  G. H. S. S. Kasaragod B 3
3590 9  VISHNU 9  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
3796 10  SREEHARI. B.K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
1162 16  ABHISHEK.A 10  G.H.S Kuttikkol C 1
2163 13  ANOUSHKA A T 9  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod C 1
1550 8  SREENIVEDHYA A 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan C 1
4637 18  AMRATH. C.M 9  T. I. H. S. S. Naimarmoola C 1
1818 2  KARTHIK M G 8  B. E. M. H. S. Kasaragod C 1
2119 7  ABDUL RASHIQ 10  G. H. S. S. Mogralputhur C 1
  603 -  Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1830 30  SREEHARI.P.S 8  G. H. S. S. Chemnad A 5
2649 28  ASHWATHI. P.K 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3796 32  SREEHARI. B.K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
3229 27  VISHNU P P 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara B 3
5002 35  SOORAJ P K 10  GHS MUNNAD B 3
4312 26  GOKULDAS NAIR.T. 9  C.J. H.S.S. Chemnad B 3
3160 33  NAMITHRAJ.Y.N 10  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
  604 -  Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4316 10  ABDUL KHADER NIHAL 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
2118 9  AKHILESH B 9  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
1552 6  PRAVITHA M 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
4639 11  MUHAMMED AFREED. P.A 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3328 1  PUSHPA 9  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
4999 12  PALLAVI P 10  GHS MUNNAD C 1
2304 3  MUHSIN AHAMED FAZAL 10  C. H. S. S. Chattanchal C 1
2164 4  NIMISHA K K 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod C 1
  605 -  Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2039 2  ABHAYDEV 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4641 1  HARISHANKAR. P 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
  606 -  Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3801 9  SHILPA. K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
1855 2  BHAGYASREE.K 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
2213 7  PADMAPRIYA 9  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
2863 5  HARIPRIYA N R 10  G. H. S. S. Edneer A 5
2165 8  ATHIRA RAGHAVAN 9  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
2653 6  ANAGHA. V 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3334 1  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
3630 12  SLESHASHREE.S.B 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
4318 4  GREESHMA.A.V. 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
1555 3  YASHWITHA V B 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
5007 11  SRUTHINA DAMODARAN 8  GHS MUNNAD B 3
4996 10  SNEHA ARAVIND 8  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
  607 -  Kathakali Sangeetham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2307 1  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  609 -  Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4641 3  HARISHANKAR. P 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2307 6  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal B 3
3583 2  PAVITHRAN. P 9  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
3336 1  KRISHNA KUMAR.B 10  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
5014 5  ASWIN M 8  GHS MUNNAD C 1
  610 -  Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5028 18  VEENA A 10  GHS MUNNAD A 5
3930 23  ANJITHA RAJ 8  G. H. S. S. Bethurpara A 5
1855 10  BHAGYASREE.K 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
2167 25  ATHIRA V 8  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
3638 13  SINI.M 10  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
1821 15  DEEKSHA K 8  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3234 14  PRAVEENA K 10  GHS KOLATHUR B 3
2655 21  ADYA RAM 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
1557 17  ASHWATHI U K 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan C 1
3338 11  KAVYASHREE.P.R 10  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
3587 16  DEVAPRABHA PODUVAL 10  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
3801 26  SHILPA. K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni C 1
2312 24  MEERA 9  C. H. S. S. Chattanchal C 1
2588 19  THANU SHREE S 9  G. H. S. S. Mogralputhur C 1
2823 12  SHRUTHI B S 10  G. H. S. S. Edneer C 1
  611 -  Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4326 6  MOHAMMED SHAFEEQUE.K. 8  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
3003 3  AHAMMED VAFI M R 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
1509 10  NIBRASUDEEN C.M 10  G. H. S. S. Chandragiri A 5
1652 8  MUHAMMED BASITH ALI P H 9  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod A 5
3173 7  MOHAMMED SINAN.P.M 9  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
4645 4  ABDUL HAKEEM. M 9  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2727 11  MUHAMMED ALTHAF A 10  G. H. S. Bandadka A 5
5029 2  ABOOBACKER SIDDIQUE A 9  G. H. S. S. Kasaragod A 5
1458 5  ASKAR YASEEM PM 9  G. H. S. S. Patla B 3
2180 9  SHAKKIR AHAMED BILAL K A 9  K H J H. S. S. Kalanad B 3
2411 1  KALANDAR DILSHAD E.A 10  G. H. S. S. Alampady B 3
  612 -  Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4321 4  NAJMUNNISA.K.M 10  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
1851 14  FATHIMATH ARSHANA.C.A 9  G. H. S. S. Chemnad A 5
3609 15  SHARANYA.E.V 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1441 7  ASIYATH RUKSANA 10  N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu A 5
1507 6  KADEEJATH RISANA 10  G. H. S. S. Chandragiri A 5
2590 5  RAHMATH BEEBI M A 9  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
5270 1  AYISHATH RAIYANA.C 10  G. H. S. S. Edneer A 5
4304 11  NAFEESATH SHAHIDA G M 10  G. H. S. S. Patla A 5
3980 12  SHAIMA T 10  G. H. S. S. Bethurpara A 5
4320 13  ZAINAB NOURIN 10  N. A. Model H. S. Naimarmoola A 5
1332 10  KHADEEJATH SHANIFA 9  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
2658 2  FATHIMATH YASMIN. N.A 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
2168 3  JEENA M V 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
2395 9  ANEESA T.M 9  G. H. S. S. Alampady B 3
3215 8  BADRUNNEESA. 9  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
  627 -  Nadodi Nrutham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1850 3  SREERAJ. P 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
2323 1  ARUN ASHOK 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3659 4  SREEHARI.M 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
4332 2  MAHESH.K.T. 10  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
  628 -  Nadodi Nrutham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1550 5  SREENIVEDHYA A 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
2324 11  DEVIKA.A.C 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3950 9  MEGHANA NARAYANAN 9  G. H. S. S. Bethurpara A 5
1823 4  SAMEEKSHA S SHETTY 10  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
1828 6  BHAVANA.T 8  G. H. S. S. Chemnad A 5
2170 1  CHANDINI K 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3341 7  NEREEKSHA RAI G 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
1173 16  CHITHIRA.P 10  G.H.S Kuttikkol A 5
3810 8  ANUSREE. M 8  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
5033 2  NAVYA K 9  GHS MUNNAD A 5
3214 15  ARCHANA K MOHANDAS 9  G. H. S. S. Kasaragod A 5
3237 13  UNNIMAYA P 10  GHS KOLATHUR A 5
3654 17  DEVIKA.C 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2665 3  ASHWATHI. M 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
1459 10  SARANYA OB 9  G. H. S. S. Patla B 3
1334 12  MANJIMA.B 9  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
  630 -  Bharathanatyam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1850 1  SREERAJ. P 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
2323 2  ARUN ASHOK 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3659 3  SREEHARI.M 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
  631 -  Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2324 3  DEVIKA.A.C 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
1550 4  SREENIVEDHYA A 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
3810 2  ANUSREE. M 8  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
2664 7  SHAMNA. T 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3950 6  MEGHANA NARAYANAN 9  G. H. S. S. Bethurpara A 5
1863 1  MALAVIKA 8  G. H. S. S. Chemnad B 3
  632 -  Kuchuppudi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2323 1  ARUN ASHOK 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  633 -  Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2325 1  GAYATHRI 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3334 3  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
1562 2  MAHIMAMANIKANDAN P V 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
  634 -  Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4339 11  JANAKIKUTTY 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
3810 12  ANUSREE. M 8  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
  635 -  Kerala Nadanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1850 10  SREERAJ. P 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
  639 -  Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2329 3  AYSHATH MUBASHEERA AR 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2823 4  SHRUTHI B S 10  G. H. S. S. Edneer A 5
2120 2  FATHIMATH SALISA M A 10  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
5037 5  ASWIN P 9  GHS MUNNAD B 3
4859 6  PARVATHY.A.P. 9  G. H. S. S. Chemnad B 3
1257 1  SHILPA.C 10  G.H.S Kuttikkol B 3
  640 -  Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2121 3  AYISATH MASAUDHA 10  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
5037 6  ASWIN P 9  GHS MUNNAD A 5
1841 2  DIVYA.C 10  G. H. S. S. Chemnad B 3
3606 5  LALKUMAR 9  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
3198 8  TANWEERALI. N 9  G. H. S. S. Kasaragod B 3
4083 4  AMRUTHA BALAKRISHNAN 8  G. H. S. S. Bethurpara B 3
2853 1  FATHIMATH SAMEENA PARVIN 8  G. H. S. S. Edneer B 3
3826 7  NANDANA. P.K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni C 1
  641 -  Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3233 44  SREELAKSHMI K 10  GHS KOLATHUR A 5
3604 45  ZEENATHU BHANU 10  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3331 43  RAKSHA.N 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2100 41  SHREYA A 9  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
  642 -  Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2188 53  AHMED HUZAIFA 10  K H J H. S. S. Kalanad A 5
1554 52  MOSIN AHAMMED.M 10  G. H. S. S. Chandragiri A 5
1342 54  AYSHATH AKHIFA BOSS 10  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
3330 51  VINEETHA.P 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
  643 -  Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5039 9  SREELAKSHMI P V 10  GHS MUNNAD A 5
2173 7  ANUPAMA B 9  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3598 6  SARANYAMOL.A 10  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3833 3  FATHIMATH JASEENA SHIRIN 10  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
1564 8  KAVYA UNNI K 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
1827 1  ARATHI.K 9  G. H. S. S. Chemnad B 3
2331 4  SHILPA. M 10  C. H. S. S. Chattanchal B 3
1701 10  FATHIMATH ATHIRA A.H 9  G. H. S. S. Alampady B 3
3580 5  FATHIMATH HAMSHEDA. H. H 10  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
2837 2  SAMEERA C K 9  G. H. S. S. Edneer C 1
  644 -  Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2673 19  SONA PETER 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
2330 17  SHEETHAL SUKUMAR 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
1824 18  RAKSHITHA PANIKKER S M 10  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
1337 15  FATHIMATH MAMNOONA.H 10  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta A 5
3879 14  VISHAK 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
1256 11  JYOTHISH.P 10  G.H.S Kuttikkol B 3
3838 13  ASHWATHY. A 8  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
4090 16  RACHITHA.A.R 8  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
2593 12  MOHAMMED AJMAL P S 10  G. H. S. S. Mogralputhur C 1
  645 -  Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2655 26  ADYA RAM 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
5039 28  SREELAKSHMI P V 10  GHS MUNNAD A 5
1255 22  SUDINA.K 10  G.H.S Kuttikkol A 5
1554 21  MOSIN AHAMMED.M 10  G. H. S. S. Chandragiri B 3
4666 27  ADITHYA PAVITHRAN 9  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3430 23  MYTHRI.A 10  S. G. K. H. S. Kudlu C 1
3879 24  VISHAK 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
2176 25  ANJU P 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod C 1
  646 -  Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1567 1  SHAHINA C H 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
4343 2  MARIYAM SHAMSEENA.K. 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
  647 -  Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4343 2  MARIYAM SHAMSEENA.K. 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
  648 -  Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5371 1  NAFEESATH JASIRA 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
  649 -  Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1557 13  ASHWATHI U K 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
2863 7  HARIPRIYA N R 10  G. H. S. S. Edneer A 5
1835 16  RANJIMA.V 8  G. H. S. S. Chemnad A 5
3609 1  SHARANYA.E.V 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2311 21  GEETHIKA. P 9  C. H. S. S. Chattanchal B 3
2683 18  DEBORAH FULCRUM 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
3536 4  ANJUMOL.K 10  GHS KOLATHUR B 3
3842 11  ABHIJITH. A 8  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
5041 14  ANJANA G S 10  GHS MUNNAD B 3
3586 15  ABHINRAJ. P. K 8  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
1334 17  MANJIMA.B 9  P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta B 3
3922 20  AKHILA K 9  G. H. S. S. Bethurpara B 3
1563 5  ATHIRA K.B 9  G. H. S. S. Chandragiri B 3
2739 3  SUBHASH CHANDRAN 9  G. H. S. Bandadka B 3
1666 9  FATHIMATH SUHEEMA 9  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod C 1
3205 2  RAMANI 8  G. H. S. S. Kasaragod C 1
4747 8  FATHIMA SHIYA SHERIN I M 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara C 1
2167 19  ATHIRA V 8  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod C 1
2601 10  JAMEELATH MAHBOOBA P M 10  G. H. S. S. Mogralputhur C 1
1251 12  ARJUN.T.G 10  G.H.S Kuttikkol C 1
4320 6  ZAINAB NOURIN 10  N. A. Model H. S. Naimarmoola C 1
  652 -  Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2919 4  MOHAMMED ALI SINAN A R 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
1558 1  MUHAMMED ANSAB B.K 10  G. H. S. S. Chandragiri A 5
2876 6  KHADEEJATH MUBEENA K P 10  G. H. S. S. Edneer A 5
1449 5  MUFEEDA M 10  N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu A 5
4304 7  NAFEESATH SHAHIDA G M 10  G. H. S. S. Patla B 3
4123 8  MUHAMMED SAEED 10  K H J H. S. S. Kalanad B 3
1659 2  ABOOTHAHIR 10  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod B 3
  653 -  Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4346 3  ASHEEBATH SHEBEEBA.K.A. 10  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4704 1  AYSHATH THABSHERA. K.M 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2690 2  ASIYATH SAHLA 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
1892 4  NITHYA.M 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
  654 -  Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1855 3  BHAGYASREE.K 10  G. H. S. S. Chemnad A 5
4672 2  SANDRA. K 8  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3216 1  SAHALA.C.H 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
  655 -  Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1833 1  VARSHA B 10  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
4743 2  HARSHITHA 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2687 6  ANUSHA. R 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
3213 4  SHRUTHI.K 8  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
1587 7  SATHWIKA S J 9  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
2604 3  SHAMNA P 9  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
3619 5  DHANYAKUMARI.G 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
  665 -  Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4839 1  MOHAMMED AFSAL. M.H 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2347 2  JAFER SADIQUE 9  C. H. S. S. Chattanchal B 3
  667 -  Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2361 2  THAHIS.T.K 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4722 7  ABDUL KADAR MIDLAJ 9  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
4122 1  IBRAHIM BATHISA AJMAL 10  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
2449 4  ABDUL HAKEEM H 9  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
3645 8  MOHAMMED SINAN. P.A 10  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
2027 3  ABDUL THANSHEEH. T .A 10  G. H. S. S. Chemnad B 3
5192 6  ABOOBACKER IJAZ 10  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
  671 -  Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4326 24  MOHAMMED SHAFEEQUE.K. 8  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
1558 25  MUHAMMED ANSAB B.K 10  G. H. S. S. Chandragiri A 5
4867 21  ABDUL SHAHALUDEEN. K 10  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
5360 26  MOHAMMED YASAR
ARAFATH.E.A
10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3599 27  AHAMMED AKBER SHAH 10  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
1978 23  ANAS P M 8  G. H. S. S. Patla B 3
2555 22  MUHAMMED SHEREEF.N.A 10  G. H. S. S. Alampady C 1
  672 -  Sangha Nrutham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2421 11  ASWATHI.P 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2161 12  MAHIMA HARIDAS 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
2241 13  R ASHWINI 9  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
3214 14  ARCHANA K MOHANDAS 9  G. H. S. S. Kasaragod A 5
4958 16  ATHIRA RAJ 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2870 15  ARATHI.V.V 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
  674 -  Ganamela
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2775 5  ANJALI. S 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
1835 11  RANJIMA.V 8  G. H. S. S. Chemnad A 5
2436 8  ASWANI.C 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2165 10  ATHIRA RAGHAVAN 9  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
4329 1  ARAVIND.M.L 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
3609 6  SHARANYA.E.V 8  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3161 3  BHAVISHYA .E 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
2184 9  SAHANA A S 9  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
4392 4  KESIA PAULOSE 8  G. H. S. S. Edneer B 3
4963 2  MALATHI N 10  G. H. S. S. Kasaragod C 1
2181 7  FATHIMATH SHARFEENA S K 8  K H J H. S. S. Kalanad C 1
  677 -  Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2333 5  ANANDAKRISHNAN. K 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4765 4  SULFIYATH.O.A 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
  680 -  Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2775 40  ANJALI. S 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
2205 30  CHANDANA M V 8  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3638 34  SINI.M 10  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
5007 33  SRUTHINA DAMODARAN 8  GHS MUNNAD A 5
2379 35  DEVIKA VALLY.K 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3922 42  AKHILA K 9  G. H. S. S. Bethurpara A 5
3334 36  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
2213 31  PADMAPRIYA 9  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
2869 32  DHEERAJ.P 8  G. H. S. S. Chemnad B 3
3161 37  BHAVISHYA .E 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
3237 38  UNNIMAYA P 10  GHS KOLATHUR C 1
4996 39  SNEHA ARAVIND 8  T. I. H. S. S. Naimarmoola C 1
3801 41  SHILPA. K 9  G. V. H. S. S. Iriyanni C 1
4347 43  HARSHEENA 8  C.J. H.S.S. Chemnad C 1
  681 -  Yakshaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3996 1  SHAMITHA SHANBHOGUE.K 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
  683 -  Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4321 23  NAJMUNNISA.K.M 10  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
2311 24  GEETHIKA. P 9  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3636 21  ANAGHA.R 10  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2166 22  NAYANA NARAYANAN 10  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
  689 -  Groupsong Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4731 2  MUHAMMED SALIH A B 10  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
5194 1  AYISHATH JUBAIRIYA SHIRIN 9  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
4318 3  GREESHMA.A.V. 9  C.J. H.S.S. Chemnad A 5

Kerala School Kalolsavam  Result :HSS General
  901 -  Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2644 10  ARJUN NAIR.M 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4768 15  SHARANKUMAR.V 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2054 8  RAHUL E K 12  G. H. S. S. Chemnad A 5
2263 6  ANANDHAPADMANABHAN 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
3316 9  NABEESATH MISIRIYA K A 12  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
3749 1  FASEEHUL LISAN.P.I 12  C.J. H.S.S. Chemnad B 3
3727 3  AYSHATH RIZWANA 11  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3712 7  ABHISHEK G SURENDRAN 12  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
1949 2  SREEJITH.T 11  G. H. S. S. Chandragiri B 3
4834 13  RITHIK LAL 11  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
5296 12  MUHAMMED ASHIF A 11  M I C H. S. S. Chattanchal C 1
4496 14  ASHWINI.E 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod C 1
  902 -  Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2644 5  ARJUN NAIR.M 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4768 8  SHARANKUMAR.V 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2797 2  RAJESH A M 12  G. H. S. Bandadka A 5
4500 7  ATHIRA RAJ 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
3179 1  SURABHI K 12  G. H. S. S. Edneer B 3
3712 6  ABHISHEK G SURENDRAN 12  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
3746 4  DHANUSH K V 11  G. H. S. S. Kasaragod C 1
3691 3  PRAJNA C 11  G. V. H. S. S. Iriyanni C 1
  903 -  Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3746 2  DHANUSH K V 11  G. H. S. S. Kasaragod A 5
4844 3  KARTHIK K 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
1994 1  DHANYASREE M K 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
  904 -  Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3230 6  SHRUTHI C.K 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2054 4  RAHUL E K 12  G. H. S. S. Chemnad B 3
3714 5  ABDUL SAVAD K H 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
4947 8  AMAL A 12  G. H. S. S. Bethurpara B 3
2571 2  DARSHANA K V 11  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
4265 1  MUHAMMED MAHROOF.K.A 12  G. H. S. S. Alampady C 1
3072 3  KHADEEJATH SHIRIN 12  K H J H. S. S. Kalanad C 1
  905 -  Collage
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3751 4  SANOJ.C.R. 12  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
3168 2  FATHIMATH SHAHANA SHAJITH 12  G. H. S. S. Edneer B 3
3072 3  KHADEEJATH SHIRIN 12  K H J H. S. S. Kalanad C 1
  906 -  Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2650 1  VAISHAK P 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2040 2  SACHIN SUBHASH 12  G. H. S. S. Chemnad A 5
  907 -  Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2094 5  SUNADA P S 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
3322 3  DIVYA K K 11  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
4447 4  BHAGYASHREE K S 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
3748 1  CHAITHRA V 12  G. H. S. S. Kasaragod A 5
3179 6  SURABHI K 12  G. H. S. S. Edneer A 5
5003 2  KAVYA.V 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
  908 -  Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2654 4  A P SREEHARI 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4840 1  ASHIK C J 11  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
4928 2  VISAKH M V 12  G. H. S. S. Bethurpara B 3
3768 3  GIREESH KUMAR K 11  T. I. H. S. S. Naimarmoola C 1
  909 -  Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5003 11  KAVYA.V 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3322 17  DIVYA K K 11  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
3754 10  BHAVANA.S. 11  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4503 9  ABHIRAMI K V 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
4235 5  AYSHATH JUMANA C A 12  N. A. Model H. S. Naimarmoola A 5
2252 19  VRINDA B G 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
2017 18  SUCHITHRA M 11  G. H. S. S. Chemnad B 3
3733 15  AYSHATH NAHEEMA K E 11  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
4850 14  NANDINI KISHOR 11  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3693 16  SRUTHI P 11  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
4716 20  AYSHATH MUNASHIFA P M 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara C 1
1628 8  FATHIMATH SAFWANA B.M 12  N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu C 1
1560 12  KAJAL K.J 12  G. H. S. S. Patla C 1
  910 -  Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1525 6  JUNAID P 11  G. H. S. S. Patla A 5
2005 4  MOHAMMED SHIHABUDEEN
BATHISHA K A
11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3695 3  AHAMED ARAFATH.K.Z 11  K H J H. S. S. Kalanad A 5
4997 2  FAYIS RAHMAN T K 11  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
4440 1  MOOSA ZAKARIYA K K 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
4206 5  MUHAMMED UVAIS.P.V 12  G. H. S. S. Alampady A 5
3911 7  AMEEN AHAMMED T H 12  G. H. S. S. Kasaragod B 3
4212 8  AHAMMED SA AD C B 12  N. A. Model H. S. Naimarmoola C 1
  911 -  Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3745 2  FATHIMATH SHAHABANIYATH 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
1628 11  FATHIMATH SAFWANA B.M 12  N. A. Girls H. S. S. Eruthumkadavu A 5
1955 6  AYSHATH RAMEESA 11  G. H. S. S. Chandragiri A 5
2033 5  UNNIMAYA N 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
4350 4  SHAHANA A M 11  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
1611 9  AYISHATH AFREENA 11  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod A 5
3716 3  FATHIMATH AREFA. M. H 12  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
4861 10  ASWATHI V 11  G. H. S. S. Bethurpara A 5
4248 1  MARIYAMATH NISHANA.H 12  G. H. S. S. Alampady A 5
4508 8  SARANYA M 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3033 12  FAYIDA K M 12  K H J H. S. S. Kalanad A 5
3683 7  AYSHATHUL JASMINE 12  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
  913 -  Kathakali Sangeetham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4447 1  BHAGYASHREE K S 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  930 -  Nadodi Nrutham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4930 2  SIDHARTH V S 12  G. H. S. S. Bethurpara A 5
1539 1  ABDUL MUZAMMIL M 11  G. H. S. S. Patla A 5
  931 -  Nadodi Nrutham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2668 5  APARNA PADMANABHAN 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3244 4  MAHIMA S RAO 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
3687 6  SHARANYA SASIDHARAN 11  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
2803 9  SURYA R 11  G. H. S. Bandadka A 5
3764 1  NIMMI SANDHRA.R.N. 11  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4509 2  PRAVEENA PREMAN 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
1532 3  LATHIKA N.K 11  G. H. S. S. Patla B 3
  932 -  Bharathanatyam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4930 1  SIDHARTH V S 12  G. H. S. S. Bethurpara B 3
  933 -  Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2671 3  SWETHA NAIR 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3244 4  MAHIMA S RAO 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
1782 1  AISHWARYA 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
2803 2  SURYA R 11  G. H. S. Bandadka A 5
  935 -  Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2671 2  SWETHA NAIR 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
1782 3  AISHWARYA 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3687 1  SHARANYA SASIDHARAN 11  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
  938 -  Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1782 4  AISHWARYA 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3244 2  MAHIMA S RAO 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
3687 3  SHARANYA SASIDHARAN 11  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
2679 1  VIDYA MOL R L 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  942 -  Prasangam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2696 1  FARZANA 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  943 -  Prasangam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3235 15  SIDDHARTHA N 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  944 -  Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2698 8  ANAGHA A 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4945 11  SWARAJ M 12  G. H. S. S. Bethurpara A 5
4510 10  RAMYA K 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
1784 6  SRUTHI.K 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3326 3  SALVA ILLIAS 11  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
3734 2  KHADEEJATH SHAMSEENA 11  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
1948 5  SREELAKSHMI M 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
4798 12  SHILPA K 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
1540 7  FATHIMATH SAHEEMA B.M 11  G. H. S. S. Patla C 1
2812 4  LAYANA M V 11  G. H. S. Bandadka C 1
3688 1  NIVYA A K 11  G. V. H. S. S. Iriyanni C 1
  945 -  Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3787 31  KADEEJATH FASEELA K A 11  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
4797 40  JOBIN GEORGE 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3164 35  AYSHATH SHABANA K S 12  G. H. S. S. Edneer A 5
2276 34  SWETHA G NAIR 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
1545 33  KHADEEHATH NAZEERA 12  G. H. S. S. Patla B 3
2825 37  JYOTHISH P 11  G. H. S. Bandadka B 3
2581 36  FATHIMATH RIZWANA 11  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
1613 32  AISHATH AFRA 11  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod B 3
4437 38  KHADEEJATH SANA M.K 11  G. H. S. S. Chandragiri B 3
  946 -  Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3135 5  AYISHATH JAMAIMA NISHANA
N S
12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
3718 3  FATHIMATH HABEEBA. K. H 12  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
3775 1  ABDUL AFEES 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3108 2  AYSHATH NUSAIBA K A 11  K H J H. S. S. Kalanad B 3
3782 4  SAFUVANA P M 11  G. H. S. S. Kasaragod B 3
  947 -  Upanyasam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3248 1  PRIYANKA M.S 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  948 -  Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2296 14  SNEHA M 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
3690 15  TANZIYA NAZ M K 11  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
4686 20  HASEENA V A 12  N. A. Model H. S. Naimarmoola A 5
3077 12  SHAHIDA C K 11  K H J H. S. S. Kalanad A 5
4898 18  MARIYA K M 11  G. H. S. S. Bethurpara A 5
4829 16  JAMSHEENA 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
3744 11  VIJITHA.V 12  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
4875 17  KADEEJATH ASHEEKHA 11  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3159 13  AYISHATH IRFANA U N 11  G. H. S. S. Edneer B 3
4523 19  SHILPA A 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
  949 -  Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3830 3  MEHAFREEN BANU 11  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
1998 2  FASNA K P 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3940 1  FATHIMATH BASILA T A 11  N. A. Model H. S. Naimarmoola A 5
  950 -  Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3781 21  ABDUL KHADER C A 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
4269 20  MOIDEEN SABITH.A 12  G. H. S. S. Alampady A 5
4515 28  ATHIRA V 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
4986 29  BALKEES 12  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
2701 23  ARYA VIJAYAN 11  C. H. S. S. Chattanchal B 3
4902 25  NEETHU.K 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
3174 22  SUHAIL P A 12  G. H. S. S. Edneer B 3
1944 24  VINEESHA. T 12  G. H. S. S. Chandragiri B 3
4824 27  ALEEMATH RIZWANA A A 11  G. H. S. S. Patla B 3
4900 26  VAISHAKH K V 11  G. H. S. S. Bethurpara C 1
  951 -  Katharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3259 22  SNEHA CHANDRAN 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
4797 25  JOBIN GEORGE 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
4865 26  ASHWATHI M 11  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
1556 23  FATHIMATH SHAHEEMA 11  G. H. S. S. Patla A 5
2280 24  ATHIRA KRISHNA 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
3951 21  MARIYAM SHASHALA THASNIM 11  G. H. S. S. Kasaragod B 3
  952 -  Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3690 62  TANZIYA NAZ M K 11  G. V. H. S. S. Iriyanni A 5
2011 61  DHANYA S R 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
4686 64  HASEENA V A 12  N. A. Model H. S. Naimarmoola B 3
4898 63  MARIYA K M 11  G. H. S. S. Bethurpara B 3
  953 -  Katharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3725 4  MUHAMMED AKSATH 12  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
2585 2  FHARISA A A 12  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3064 6  FATHIMATH SWALIHA K 12  K H J H. S. S. Kalanad A 5
3807 1  ABDUL RASHID T S 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3776 5  ASHIFA SHABANA.M.Y. 12  C.J. H.S.S. Chemnad B 3
3969 3  AYSHATH SHAHADA 12  G. H. S. S. Kasaragod C 1
  955 -  Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3779 1  AYSHA SWADEEKA.P.M. 11  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
3172 3  BEEFATHIMA B A 12  G. H. S. S. Edneer A 5
5275 5  IRFANA Y 12  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
2002 2  SAREENA M 11  G. H. S. S. Chemnad B 3
3940 4  FATHIMATH BASILA T A 11  N. A. Model H. S. Naimarmoola B 3
  956 -  Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2705 5  UNNIMAYA B V 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
1993 7  SRUTHI M 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3783 6  SHAMNA FARHATH ABOOBACKER 12  C.J. H.S.S. Chemnad B 3
4900 11  VAISHAKH K V 11  G. H. S. S. Bethurpara B 3
2292 9  JASEENA K A 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan C 1
3094 2  FATHIMA THANSIHA JEBIN 11  K H J H. S. S. Kalanad C 1
3740 1  AJAY GEORGE 12  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
1539 3  ABDUL MUZAMMIL M 11  G. H. S. S. Patla C 1
4269 8  MOIDEEN SABITH.A 12  G. H. S. S. Alampady C 1
4972 10  RABIYA 12  M I C H. S. S. Chattanchal C 1
  957 -  Kavitharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2579 5  AYSHATH HASEENA 12  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
2832 3  ABDUL NAFIH 12  G. H. S. Bandadka A 5
4520 6  AHALYA K V 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3153 2  FATHIMA SHABNAM M S 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
4864 7  KHADEEJATH FARHANA T A 12  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3911 4  AMEEN AHAMMED T H 12  G. H. S. S. Kasaragod B 3
1553 1  AISHWARYA R 12  G. H. S. S. Patla B 3
  958 -  Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4829 76  JAMSHEENA 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
4956 75  AYISHATH MUBASHIRA 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
2709 72  CLEETA PRASANNAN 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2580 73  MAHASOORA 12  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
4686 77  HASEENA V A 12  N. A. Model H. S. Naimarmoola B 3
3798 74  MURSHIDA SULTHANA 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
  959 -  Kavitharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3814 3  AYSHATH SHIFA 11  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3725 2  MUHAMMED AKSATH 12  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
2583 4  AYSHATH THASNEEMA C L 12  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
3782 1  SAFUVANA P M 11  G. H. S. S. Kasaragod B 3
  960 -  Kavitharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3251 1  MANOJKUMAR A 12  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  961 -  Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5275 2  IRFANA Y 12  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
3940 1  FATHIMATH BASILA T A 11  N. A. Model H. S. Naimarmoola A 5
  962 -  Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2033 4  UNNIMAYA N 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
5375 6  ANJALI KRISHNA 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2847 8  HARITHAMOL V 12  G. H. S. Bandadka A 5
4928 7  VISAKH M V 12  G. H. S. S. Bethurpara A 5
3754 3  BHAVANA.S. 11  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4529 11  MANEESHA P 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod B 3
4984 12  ANOOP KRISHNAN.C.K 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
1995 2  HRISHIKALA C N 11  G. H. S. S. Chemnad B 3
3187 1  ASHWATHI K 12  G. H. S. S. Edneer B 3
3714 10  ABDUL SAVAD K H 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3322 9  DIVYA K K 11  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
  965 -  Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3716 22  FATHIMATH AREFA. M. H 12  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
4557 30  MOHAMMED SIYAD 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
3033 32  FAYIDA K M 12  K H J H. S. S. Kalanad A 5
4892 21  NAWAL ASIYA A T 11  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
4428 27  AYISHATH ANEESA P.K 11  G. H. S. S. Chandragiri A 5
4987 33  THASREEFA.K 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1611 25  AYISHATH AFREENA 11  Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod A 5
2008 24  FATHIMATH SHAHINA K A 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
3911 34  AMEEN AHAMMED T H 12  G. H. S. S. Kasaragod A 5
4248 29  MARIYAMATH NISHANA.H 12  G. H. S. S. Alampady A 5
3324 26  AHITHA ANAN 12  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
3702 28  MOHAMMED SABITH O A 11  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
1535 31  SHUHUFI NOUFAL P.A 12  G. H. S. S. Patla B 3
5273 20  MUHAMMED JUNAID 11  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
  966 -  Padyam Chollal - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3258 2  SHUBHA S BHAT 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2847 3  HARITHAMOL V 12  G. H. S. Bandadka A 5
3697 1  VISMAYA PREMKUMAR 11  G. V. H. S. S. Iriyanni B 3
  967 -  Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2578 12  APARNA BABURAJ 11  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3714 11  ABDUL SAVAD K H 12  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
2005 14  MOHAMMED SHIHABUDEEN
BATHISHA K A
11  G. H. S. S. Chemnad A 5
2302 13  SHAHANAS K T 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
  968 -  Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2714 1  SREENAJA P 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  969 -  Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2094 4  SUNADA P S 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
4447 3  BHAGYASHREE K S 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
4979 5  PAVANA.K 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
3323 2  DIVYA SHREE M 11  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
3938 1  CHIDANANDA R 12  G. H. S. S. Edneer B 3
  971 -  Kavyakeli
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2718 1  VARSHA V NAMBIAR 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  977 -  Group Dance (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2668 1  APARNA PADMANABHAN 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4509 2  PRAVEENA PREMAN 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
  983 -  Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4438 28  ADARSHA H A 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2650 31  VAISHAK P 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
5003 26  KAVYA.V 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3754 23  BHAVANA.S. 11  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4508 21  SARANYA M 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
1542 22  ATHIRA C 12  G. H. S. S. Patla A 5
4847 27  RESHMA KUMARI K 11  G. H. S. S. Bethurpara A 5
1995 30  HRISHIKALA C N 11  G. H. S. S. Chemnad A 5
1994 29  DHANYASREE M K 11  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
2589 24  VISMAYA R 11  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod C 1
3748 25  CHAITHRA V 12  G. H. S. S. Kasaragod C 1
  984 -  Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2732 2  VIJAYA BHASKAR 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4509 3  PRAVEENA PREMAN 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
5070 1  VAISHAKH.C 11  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
  992 -  Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1967 3  MOHAMMED MUKTHAR 12  G. H. S. S. Chandragiri A 5
3937 1  ABDULLA ANSHAF.B.A 11  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4440 2  MOOSA ZAKARIYA K K 12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
  993 -  Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2366 4  MUHAMMED ASHIK K 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
5156 3  ABDUL HAMEED.M 11  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
3888 1  MUHAMMED JAVAD. D. A 12  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
3547 2  MUHAMMED RASHID.P 12  K H J H. S. S. Kalanad C 1
5065 5  AHAMMED SAFWAN M 11  M I C H. S. S. Chattanchal C 1
  994 -  Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4029 5  FASIL HASHIR. C. K 12  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
2981 4  SHARATH KUMAR P.S 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3405 6  MUHAMMAD SHERIF B 12  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
2005 2  MOHAMMED SHIHABUDEEN
BATHISHA K A
11  G. H. S. S. Chemnad A 5
5336 3  MAKSOOD MOHAMMED 12  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
5273 1  MUHAMMED JUNAID 11  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
  997 -  Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4438 40  ADARSHA H A 11  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2714 49  SREENAJA P 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
4847 50  RESHMA KUMARI K 11  G. H. S. S. Bethurpara A 5
4535 41  THEJAKSHI 11  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
3820 42  AISHWARYA.M. 12  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
5003 48  KAVYA.V 12  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
2583 46  AYSHATH THASNEEMA C L 12  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod C 1
2252 47  VRINDA B G 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan C 1
4125 44  ALEEMATH SAHADIYA. P. A 12  G. H. S. S. Cherkala Central C 1
  998 -  Keralanadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2671 2  SWETHA NAIR 11  C. H. S. S. Chattanchal A 5
1898 1  VIPINA K 12  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
  999 -  Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2654 1  A P SREEHARI 12  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2578 4  APARNA BABURAJ 11  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
4077 3  MOHAMMED MAHSHOOK
RAHMAN.M.K.
12  C.J. H.S.S. Chemnad A 5
4252 6  NOORUNNISA.A.M 12  G. H. S. S. Alampady A 5
4503 5  ABHIRAMI K V 12  G M. R. H. S. For Girls Kasaragod A 5
  1001 -  Prasangam Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3135 2  AYISHATH JAMAIMA NISHANA
N S
12  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
3320 3  DILSHAD ALI K P 11  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
3741 1  MOHAMMED SHARAFUDDIN 12  G. H. S. S. Kasaragod B 3
4394 5  ABDUL RAHMAN.M.A 11  K H J H. S. S. Kalanad B 3
3702 4  MOHAMMED SABITH O A 11  G. V. H. S. S. Iriyanni C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :UP Sanskrit
  501 -  Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4075 25  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1391 22  KRISHNA PRIYA.K.S 7  A. U. P. S. Munnad A 5
3472 21  ABHIYAMOL 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
3934 23  KRISHNA MOHANA.K 7  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
3185 26  MARIYAM SELMA.P.M 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
1424 24  UNNIMAYA 6  A. U. P. S. Kuttikkol C 1
  502 -  Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4647 25  MARJANA PARVEEN.M 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
2349 26  LISHA S 6  A. U. P. S. Madonna A 5
3955 27  LATHESH.M.P 7  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2470 21  NANDANA.M 7  A. U. P. S. Munnad A 5
1421 22  NITHYA.P.T 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
3197 23  VAIDEHI.K 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
2674 24  SREERAJ E 6  G. H. S. S. Chemnad C 1
  503 -  Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4075 24  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1391 27  KRISHNA PRIYA.K.S 7  A. U. P. S. Munnad A 5
2346 22  ATHUL DAMODARAN 7  A. U. P. S. Madonna A 5
1801 25  SHREYA . C.B 7  G. H. S. S. Chemnad B 3
1425 23  NAVYA.A.K 7  A. U. P. S. Kuttikkol C 1
3477 21  CHAITHRA 7  A. U. P. S. Karivedakam C 1
3192 26  DIVYASHREE.Y 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
  504 -  Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1391 27  KRISHNA PRIYA.K.S 7  A. U. P. S. Munnad A 5
2659 22  AISWARIYA.K. 7  G. H. S. S. Chemnad A 5
2346 25  ATHUL DAMODARAN 7  A. U. P. S. Madonna A 5
3477 23  CHAITHRA 7  A. U. P. S. Karivedakam B 3
2882 21  KRISHNAPRIYA P U 7  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
3195 26  JAYALAXMI.R.C 6  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
4075 24  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod C 1
  505 -  Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3188 2  VEENASUMATHI.A.S 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
1825 1  NIKHITHA M 6  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
3477 4  CHAITHRA 7  A. U. P. S. Karivedakam B 3
4655 3  YASHSWI.K 7  G. U. P. S. Kasaragod B 3
  506 -  Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3461 9  AKSHAY M K 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
3955 2  LATHESH.M.P 7  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
4660 4  NIVED.A.V 6  G. U. P. S. Kasaragod B 3
1387 7  VINEETHA.A 7  A. U. P. S. Munnad C 1
  507 -  Padyam Chollal (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1291 7  NIVED P 7  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
4099 3  VAISHNAV S NAIR 5  G. U. P. S. Kasaragod A 5
3478 2  EBIN.V 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
4274 6  SHIVADEEP 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola A 5
3736 1  MRIDUL P RAJ 5  G. U. P. S. Adkathubail B 3
3204 4  VIVEKA.S.BHAT 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
3934 5  KRISHNA MOHANA.K 7  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
2472 8  NIKHILRAJ.T 6  A. U. P. S. Munnad B 3
  508 -  Padyam Chollal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4054 6  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1387 1  VINEETHA.A 7  A. U. P. S. Munnad A 5
3467 5  PRAVEENA M 5  A. U. P. S. Karivedakam A 5
2971 4  NANDANAPRAKASH 7  G. F. U. P. S. Adkathubail A 5
1108 8  KRISHNAPRIYA K 6  A. U. P. S. Bovikkana A 5
3185 12  MARIYAM SELMA.P.M 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
3743 3  HARITHA K B 5  G. U. P. S. Adkathubail B 3
4096 7  BHAVYA. K 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
1491 9  NIVIDHA K 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
2772 2  MANEESHA B 6  K. M. A. U. P. S. Kallakatta C 1
5153 11  DIVYA JAYA 6  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
1421 10  NITHYA.P.T 7  A. U. P. S. Kuttikkol C 1
  509 -  Sidharoopocharanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3461 1  AKSHAY M K 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
3204 2  VIVEKA.S.BHAT 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
4660 3  NIVED.A.V 6  G. U. P. S. Kasaragod A 5
2472 4  NIKHILRAJ.T 6  A. U. P. S. Munnad B 3
3120 5  ROHITH KRISHNA 6  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
  510 -  Sidharoopocharanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3462 3  ADHITHYA B 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
3200 1  SREEPRIYA.M 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
1387 4  VINEETHA.A 7  A. U. P. S. Munnad A 5
1842 2  SREEKRISHNA N S 6  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
4655 6  YASHSWI.K 7  G. U. P. S. Kasaragod B 3
1420 5  ATHIRA.A 6  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
  511 -  Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4676 2  ASHIK GANESH.G.K 5  G. U. P. S. Kasaragod A 5
3955 4  LATHESH.M.P 7  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
1383 3  SUMITHRAJ.M 6  A. U. P. S. Munnad B 3
3190 5  SANDEEPA.K 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer C 1
1423 1  SWARAJ.P 7  A. U. P. S. Kuttikkol C 1
  512 -  Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4054 5  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1392 10  GADHASREE.B 7  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
3197 2  VAIDEHI.K 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2913 6  MALUPRASAD 7  G. F. U. P. S. Adkathubail A 5
2772 3  MANEESHA B 6  K. M. A. U. P. S. Kallakatta A 5
1001 7  ASHWANI S 6  G. F. U. P. S. Kizhur A 5
1832 11  NAVIDHA K 7  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
1361 1  SHIVA GANGA.K.J 5  A. U. P. S. Munnad B 3
3966 8  VASUDHA.K 5  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
3466 4  ANJUSHA RAMACHANDRAN 5  A. U. P. S. Karivedakam B 3
4051 9  NAVYA. U 6  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
  513 -  Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1419 13  DARSANA.C 5  A. U. P. S. Kuttikkol A 5
2473 18  VAISHNAVI.K.V 7  A. U. P. S. Munnad A 5
1583 14  ADITHYADEV K C 6  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
2854 15  SHARVANI K 7  K. M. A. U. P. S. Kallakatta A 5
1103 16  SHRADDHA P 7  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1843 12  NOORJAHAN B M 7  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3200 20  SREEPRIYA.M 5  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
4054 17  SHRUTHI.K.K 7  G. U. P. S. Kasaragod B 3
2659 11  AISWARIYA.K. 7  G. H. S. S. Chemnad C 1
2271 19  SRI RAKSHA K 6  A. U. P. S. Madonna C 1
2934 10  SREYA J 5  G. F. U. P. S. Adkathubail C 1
  514 -  Gadhyaparayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3185 6  MARIYAM SELMA.P.M 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2659 8  AISWARIYA.K. 7  G. H. S. S. Chemnad A 5
4655 12  YASHSWI.K 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
3977 9  GREESHMA.U 6  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
3462 10  ADHITHYA B 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
1103 1  SHRADDHA P 7  A. U. P. S. Bovikkana B 3
1392 7  GADHASREE.B 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
1494 2  ANGITHA T S 7  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
2470 11  NANDANA.M 7  A. U. P. S. Munnad B 3
2104 3  AKHILA 7  B. E. M. H. S. Kasaragod C 1
1001 4  ASHWANI S 6  G. F. U. P. S. Kizhur C 1
5169 5  DHANALAKSHMI 7  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
  515 -  Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3462 7  ADHITHYA B 7  A. U. P. S. Karivedakam A 5
1368 4  KRISHNA NANDA.M 6  A. U. P. S. Munnad A 5
4681 6  PAVAN.K 5  G. U. P. S. Kasaragod A 5
2854 3  SHARVANI K 7  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
1418 5  ARUNIMA.K 6  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
3188 1  VEENASUMATHI.A.S 7  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
1489 2  RITHESH C 7  G. U. P. S. Koliyadukkam C 1
  516 -  Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4075 8  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1487 2  ARCHANA DAS A 5  G. U. P. S. Koliyadukkam A 5
1102 12  NAVYA P K 7  A. U. P. S. Bovikkana A 5
1391 2  KRISHNA PRIYA.K.S 7  A. U. P. S. Munnad A 5
3472 9  ABHIYAMOL 7  A. U. P. S. Karivedakam B 3
1392 10  GADHASREE.B 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
2849 1  RITHIKA R 7  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
2788 6  GOPIKA A 7  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
4096 5  BHAVYA. K 7  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
5153 13  DIVYA JAYA 6  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
3743 11  HARITHA K B 5  G. U. P. S. Adkathubail C 1
1001 7  ASHWANI S 6  G. F. U. P. S. Kizhur C 1
2659 3  AISWARIYA.K. 7  G. H. S. S. Chemnad C 1
  518 -  Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1391 10  KRISHNA PRIYA.K.S 7  A. U. P. S. Munnad A 5
4075 5  VIVEK.U 7  G. U. P. S. Kasaragod A 5
1102 11  NAVYA P K 7  A. U. P. S. Bovikkana A 5
1487 4  ARCHANA DAS A 5  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
2965 6  VISHNUPRIYA H 7  G. F. U. P. S. Adkathubail B 3
4287 8  SWETHA. K.P 6  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
1392 12  GADHASREE.B 7  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
2788 13  GOPIKA A 7  K. M. A. U. P. S. Kallakatta B 3
3472 9  ABHIYAMOL 7  A. U. P. S. Karivedakam B 3
1001 7  ASHWANI S 6  G. F. U. P. S. Kizhur C 1
5153 2  DIVYA JAYA 6  A. U. P. S. Nellikunnu C 1
3743 1  HARITHA K B 5  G. U. P. S. Adkathubail C 1
2659 3  AISWARIYA.K. 7  G. H. S. S. Chemnad C 1

Kerala School Kalolsavam  Result :HS Sanskrit
  801 -  Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1639 11  AKHILA 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
2524 14  ANAGHA. M 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
5039 16  SREELAKSHMI P V 10  GHS MUNNAD A 5
3330 13  VINEETHA.P 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
3170 15  ANAGHA.A 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2827 12  NANDANA.K 8  G. H. S. S. Chemnad C 1
  802 -  Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5022 12  AKSHATHA K N 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
3330 16  VINEETHA.P 10  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
3498 15  DEEKSHITHA. M.P 10  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod C 1
2805 14  VISHNU .V 8  G. H. S. S. Chemnad C 1
2525 13  UNNIMAYA. A 9  C. H. S. S. Chattanchal C 1
5115 11  RESHMA P 10  GHS MUNNAD C 1
  803 -  Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3492 16  BURNET ROSE DICKENS 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3182 13  SHRUTHI.K 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
5383 15  HEMALATHA N 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
5117 14  SREELAKSHMI A 8  GHS MUNNAD B 3
2525 11  UNNIMAYA. A 9  C. H. S. S. Chattanchal B 3
2801 12  VISWAJITH.B.V 8  G. H. S. S. Chemnad B 3
  804 -  Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3430 14  MYTHRI.A 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
3492 16  BURNET ROSE DICKENS 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3182 13  SHRUTHI.K 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
2510 12  NIBHA BHASKAR 9  C. H. S. S. Chattanchal C 1
2798 15  YADUKRISHNAN.A 8  G. H. S. S. Chemnad C 1
5113 11  PAVITHRAN K P 8  GHS MUNNAD C 1
  805 -  Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3341 21  NEREEKSHA RAI G 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2870 23  ARATHI.V.V 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3182 22  SHRUTHI.K 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  806 -  Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3430 3  MYTHRI.A 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
1639 7  AKHILA 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
2814 1  SREEPAD E 9  G. H. S. S. Chemnad A 5
2510 6  NIBHA BHASKAR 9  C. H. S. S. Chattanchal B 3
3500 4  ANANYA. M 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod B 3
5109 5  KAVYA MOHANAN 10  GHS MUNNAD B 3
3177 2  VARSHITHA.A 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
  807 -  Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3491 4  ARCHANA. P 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3161 5  BHAVISHYA .E 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
2307 1  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3328 2  PUSHPA 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
1647 3  PALLAVI K 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
3563 6  SUSHMA S K 8  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
  808 -  Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3430 10  MYTHRI.A 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2524 13  ANAGHA. M 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3170 11  ANAGHA.A 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
1643 15  MEGHANA M 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
3492 14  BURNET ROSE DICKENS 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
2809 12  VIJITHRA A 8  G. H. S. S. Chemnad B 3
  809 -  Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2524 13  ANAGHA. M 10  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2870 11  ARATHI.V.V 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3329 10  KAVYASHREE.P 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2809 12  VIJITHRA A 8  G. H. S. S. Chemnad B 3
3161 14  BHAVISHYA .E 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
  810 -  Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3178 10  LIKITHRAJ.M 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  811 -  Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3170 16  ANAGHA.A 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
3330 15  VINEETHA.P 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
3493 17  SUSMITHA. K 8  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
  812 -  Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3336 1  KRISHNA KUMAR.B 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2307 2  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
  813 -  Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2775 3  ANJALI. S 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
1555 4  YASHWITHA V B 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
3334 2  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu B 3
3161 1  BHAVISHYA .E 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
  814 -  Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1820 2  VARUN MALLYA 9  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
3336 3  KRISHNA KUMAR.B 10  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2307 6  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3173 5  MOHAMMED SINAN.P.M 9  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
5014 1  ASWIN M 8  GHS MUNNAD B 3
2830 4  DEVADARSHAN 8  G. H. S. S. Chemnad C 1
  815 -  Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2775 8  ANJALI. S 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
5028 14  VEENA A 10  GHS MUNNAD A 5
3334 7  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2396 12  SNEHAMARY.K.Y 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2819 13  SREENANDANA.M 8  G. H. S. S. Chemnad B 3
1831 10  KEERTHI BHAT 8  B. E. M. H. S. Kasaragod B 3
3169 11  ANJITHA.K 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer B 3
1555 9  YASHWITHA V B 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan B 3
  818 -  Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2402 10  SUSHMITHA K 10  B. E. M. H. S. Kasaragod A 5
2775 13  ANJALI. S 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
3334 14  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
1639 12  AKHILA 10  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
2307 15  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
3170 11  ANAGHA.A 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5
  819 -  Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3334 4  SURAKSHA R RAI 9  S. G. K. H. S. Kudlu A 5
2307 1  ABHIRAM .P.V 8  C. H. S. S. Chattanchal A 5
2775 5  ANJALI. S 9  G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod A 5
1658 6  FATHIMATH ANEESA M 8  B. A. R. H. S. S. Bovikan A 5
2843 2  ADITHYA N.S 9  G. H. S. S. Chemnad A 5
3170 3  ANAGHA.A 10  H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer A 5

Kerala School Kalolsavam  Result :LP Arabic
  201 -  Kaiyyezhuthu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1962 49  MOIDEEN AFREED 4  G. L. P. S. Athurkuzhi A 5
3098 41  FATHIMATH SANA N K 4  Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara A 5
2468 19  FATHIMATH HASEENA 4  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
3343 8  RAHMATH BEEVI 4  G. U. P. S. Muliyar Mappila A 5
1538 54  SHAMHA. C M 4  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
3304 29  HAKEEFA 4  G. M. L. P. S. Thalangara A 5
5220 10  FATHIMA Y K 4  M I C H. S. S. Chattanchal A 5
2132 20  FIDA FATHIMA M S 4  G. H. S. S. Mogralputhur A 5
2092 7  FATHIMATH AMREENA ARZOO 4  A. L. P. S. Kallangai A 5
3864 53  SHARBHANA SP 4  G. L. P. S. Bavikkara A 5
4727 4  FATHIMATH THABSHIRA AM 4  N. I. A. L. P. S. Deli A 5
4490 26  MARIYATHUL KIBTHIYA 4  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY A 5
1258 46  MUHAMMED FADIL 4  A. U. P. S. Bovikkana A 5
4233 48  ABDUL HAYAS 4  G. H. S. S. Cherkala Central A 5
4927 27  RUKIYATH SAFA 4  T. I. H. S. S. Naimarmoola B 3
3134 17  ABDUL HANFAZ H M 4  G. L. P. S. Chandragiri B 3
1336 23  AYSHATH SUMAYYA SHERIN 3  G. H. S. S. Patla B 3
3371 40  FATHIMATH ANSABA K H 4  G. L. P. S. Chathankai B 3
3424 50  RANIYAFARHATH CL 4  G. L. P. S. Chemnad East B 3
4621 5  FATHIMATH AFWANA 4  G. W. L. P. S. Shiribagilu B 3
5151 34  KHADEEJATH SAJADHA 4  M. M. A. U. P. S. Thurthi B 3
3426 9  FATHIMATH MISAJ MEHABOOBA 4  G. L. P. S. Kallukoottam B 3
1294 39  FATHIMA NS 4  A. U. P. S. Nellikunnu B 3
2328 24  FATHIMATH FAYAZI 3  A. U. P. S. Madonna B 3
3772 42  FATHIMA 4  G. L. P. S. Kolathur I B 3
1075 1  ASSIYATH FARHANA 4  Cha-Cha U. P. School Chattanchal B 3
3532 35  J C FATHIMA 4  G. U. P. S. Cherkala Mappila B 3
4531 12  KHADEEJATH THAMSEERA 4  G. U. P. S. Thekkil West B 3
5142 21  ASIYATH SIMSINA C M 3  G. L. P. S. Mundakai B 3
1792 43  BEEFATHIMATH HIBA 4  G. U. P. S. Kolathur II B 3
1676 30  UMMUL MASNA 4  G. U. P. S. Chemnad West B 3
3287 37  ADHILA K.A 4  G. U. P. S. Chembarika B 3
5201 18  ABOOBACKER SIDDIQ 4  G. L. P. S. Thalangara Padinhar B 3
3445 28  FATHIMATH RUMAISA.K.M 4  V. A. L. P. S. Pady C 1
5208 13  FATHIMATH SIROSIYA 4  I. I. A. L. P. S. Chengala C 1
4266 22  AYSHATH RAFIHA FARHATH 4  A. U. P. S. Badira C 1
2541 38  FATHIMA.T.A 4  G. U. P. S. Bendichal C 1
3453 36  AYISHATH SUNAINA K 4  G. L. P. S. Kalanad Old C 1
5260 25  KHADEEJATH MUFEEDA 4  S. D. P. A. L. P. S. Malla C 1
1184 2  MARIYAM SHIFANA K 4  G. L. P. S. Bedadka New C 1
4182 6  FATHIMATH ISHAMA FIDHA 4  G. U. P. S. Kasaragod C 1
4517 45  SALMAN FARISH C A 4  G. L. P. S. Kudlu C 1
1248 33  HASFARA 4  G. L. P. S. Kollampady C 1
4325 16  MUJEEB RAHMAN 3  G. L. P. S. Kavugoli C 1
1798 31  MARIYAM NOORA K S 3  G. L. P. S. Kambar C 1
1959 51  AYSHATH RUKSHANA 4  G. H. S. S. Alampady C 1
2071 3  NASEEMA MISBA.D.A 1  I. I. A. L. P. S. Cheroor C 1
2158 14  KHADEEJATH RAIFANA 4  K. A. L. P. S. Kotoor C 1
3896 32  NAFEESATH MUSAINA.K.M. 4  G. J. B. S. Madhur C 1
  202 -  Pada Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1541 7  FIDHA FATHIMA.A.K 1  Jama -Ath U. P. School Chemnad A 5
1809 10  FATHIMATH NELOFER 1  G. W. L. P. S. Shiribagilu A 5
1964 12  RUKIYATH SHAHZA SHAZMI 1  G. H. S. S. Alampady A 5
3345 21  HIBA FATHIMA 1  G. U. P. S. Muliyar Mappila A 5
1338 44  FATHIMA SHEZNA B 1  G. H. S. S. Patla A 5
1772 9  AYISHA K B 1  G. L. P. S. Kambar A 5
2071 13  NASEEMA MISBA.D.A 1  I. I. A. L. P. S. Cheroor A 5
2900 17  SULTANA RABEEA T A 1  G. U. P. S. Thekkil Paramba A 5
3136 19  ASIYATH SAFVANA M 1  G. L. P. S. Chandragiri A 5
3958 45  NUSHDHA.T.P. 1  G. J. B. S. Madhur A 5
5261 43  AHAMMED HASSAN SHAHAS 1  G. L. P. S. Kallukoottam A 5
1427 6  AHAMAD SHAHID.M.S 1  A. U. P. S. Kuttikkol B 3
3443 23  MIDLAJ.A.A 1  V. A. L. P. S. Pady B 3
4157 29  FATHIMATH LUBABA 1  D. I. E. T. Mayippady B 3
4507 32  ZENHA 1  GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY B 3
2137 15  AYSHATH SAFA M G 1  G. H. S. S. Mogralputhur B 3
4280 31  MOHAMMED IRFAN 1  G. H. S. S. Cherkala Central B 3
5218 47  IJAS ABDUL KADER 1  M I C H. S. S. Chattanchal B 3
4209 30  AYSHATH FASEELA 1  G. L. P. S. Kavugoli B 3
4512 33  FATHIMATM AFWANA K P 1  G. L. P. S. Kudlu B 3
4669 34  MUHAMMED JAFER 1  G. U. P. S. Thekkil West B 3
5137 39  KHADEEJATH NAIMA 1  G. L. P. S. Mundakai B 3
5154 40  MUHAMMED SINAN 1  M. M. A. U. P. S. Thurthi B 3
1027 1  AHAMMED SABAD M 1  G. L. P. S. Kalanad New B 3
1878 11  NAFEESATH SHAMNA SHERIN 1  G. U. P. S. Koliyadukkam B 3
1692 8  HIBA .M 1  G. U. P. S. Chemnad West B 3
3503 25